logo

Huisreglement BSO

 • De wenperiode gaat in op de eerste dag van de plaatsing.
 • Wijzigingen in het aantal dagen waarvoor opvang wordt gevraagd, dient u schriftelijk 1 maand van te voren aan te vragen.
 • Een ouder is op alle fronten verantwoordelijk voor zijn/haar kind, wanneer hij/zij aanwezig is op Babbels.
 • Indien uw kind door ziekte of om een andere reden geen gebruik maakt van de opvang, dient u dit vóór 9.00 uur door te geven. Als het kind niet beter is gemeld, gaan wij er vanuit dat het nog ziek is en dus niet gehaald hoeft te worden. Een telefoontje wanneer uw kind beter is, is dus noodzakelijk  Als uw kind ziek is, mag het niet naar het kindercentrum komen. Mocht de ziekte zich op het kindercentrum openbaren, dan worden de ouders telefonisch verzocht het kind zo snel mogelijk op te halen. Bij temperatuurverhoging houden wij een grens aan van 38.5°c. Bij twijfel wordt door de leiding contact opgenomen met de ouders.
 • Bij plaatsing dient u drie telefoonnummers door te geven waar u of uw partner of familie/vrienden te bereiken zijn. Het derde telefoonnummer dient altijd een ander nummer te zijn dan mobiele- werk- en huistelefoonnummers van ouders. Wijzigingen daarvan gaarne tijdig doorgeven.
 • Wanneer een kind drie diarree broeken per dagdeel heeft, worden de ouders telefonisch verzocht het kind zo snel mogelijk op te halen. Dit in verband met gevaar voor uitdroging.
 • Op Kindercentrum Babbels geven wij alleen medicijnen op doktersvoorschrift.
 • Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, moet het direct opgehaald worden. Na behandeling met een speciale shampoo mogen ze weer komen. Kindercentrum Babbels raadt ouders aan om door te gaan met behandelen tot er geen neten meer te vinden zijn op het haar.
 • Kindercentrum Babbels raadt ouders sterk af hun kinderen eigen speelgoed mee te laten nemen. Dit neemt niet weg dat de pedagogisch medewerkers zich goed voor kunnen stellen dat wanneer een kind bijvoorbeeld iets nieuws gekregen heeft, hij dit op het kindercentrum wil laten zien. Wanneer dit het geval is, maken de pedagogisch medewerkers met het kind een duidelijke afspraak. Het speelgoed wordt in het tasje van het kind of in de bak van de pedagogisch medewerkers bewaard totdat het kind weer opgehaald wordt. Bijvoorbeeld tijdens het tafelmoment ’s ochtends krijgt het kind de kans zijn ‘nieuwe aanwinst’ te laten zien, waarna deze weer wordt opgeborgen.
 • Bij het bewust kapot maken van speelgoed van Kindercentrum Babbels door kinderen van de BSO wordt er aan de ouders gevraagd, om samen met het kind, 1 euro uit de spaarpot te halen waarmee ze zelf (symbolisch) de kosten van het kapotgemaakte speelgoed betalen.
 • Kindercentrum Babbels is niet aansprakelijk voor het zoekraken van meegenomen speelgoed en/of kleding.
 • Kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen zelfstandig spelen bij vrienden of vriendinnen thuis. Hier worden schriftelijke afspraken met de ouders over gemaakt, die worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
 • Als een kind uit groep 1 t/m 4 bij een vriend of vriendin gaat spelen op de dag dat hij/zij de buitenschoolse opvang bezoekt, moeten de ouders hier schriftelijk toestemming voor geven. Na overleg met de leiding en als de groepsgrootte het toelaat, kunnen vrienden en/of vriendinnen, op de BSO komen spelen. Het vriendje mag maximaal 5 uur aaneengesloten komen spelen, een dagdeel met 1 eetmoment en een drinkronde. Alleen wanneer het aantal kinderen in de bus of auto het toelaat, kan het vriendje mee in de bus of auto, wanneer dit niet het geval is moet de ouder zelf een oplossing zoeken om het vriendje op Babbels te laten komen. De bijdrage voor een speelmiddag van een vriendje is gelijk aan het dagtarief van reguliere buitenschoolse opvang. In plaats van het dagtarief te betalen kan ook een ziekte- of vakantiedag worden ingeleverd.
 • Uw kind kan alleen door de ouders opgehaald worden. Een kind kan uitsluitend door derden opgehaald worden als dit door de ouders gemeld is. In dit geval is het tonen van rechtsgeldige legitimatie voor de derde persoon verplicht.
 • In het kindercentrum mag niet gerookt worden.
 • Ouders dienen hun kinderen voor 18.30 uur opgehaald te hebben. Na 18.15 u geven de pedagogisch medewerkers geen uitgebreide overdracht meer. Om 18.30 uur zijn we dicht. Voor de juiste tijd wordt de klok op de groep aangehouden. Ouders die te laat zijn krijgen één schriftelijke waarschuwing. Bij de tweede keer te laat komen (binnen 6 maanden) zal er € 25.00 per te laat gekomen kwartier in rekening gebracht worden.
 • Ouders met een flexibel contract dienen de dagen voor het rooster van de nieuwe maand voor de 25ste van de nieuwe maand door te geven (per email) aan Babbels.
 • Wanneer flexdagen na de 25e van de maand binnenkomen, kunnen aangevraagde dagen geweigerd worden. Er zullen dan alternatieve dagen aangeboden worden.
 • Bij teveel kinderen op een stamgroep, in de planning, zullen de kinderen met een flexibel contract opgevangen worden op een andere groep dan hun stamgroep. Dit is een wettelijke regel vanuit de wet op de kinderopvang/GGD. Kindercentrum Babbels doet er alles aan om dit te voorkomen.
 • Vier weken voor een schoolvakantie krijgen ouders/verzorgers een e-mailbericht met het verzoek door te geven op welke gebruikelijke dagen hun kind in de vakantie aanwezig zijn. Aan de hand hiervan wordt het personeel ingepland. Wanneer er geen of geen tijdige reactie wordt ontvangen of kinderen niet tijdig (telefonisch) worden afgemeld, kan overbezetting van personeel ontstaan.
 • Kindercentrum Babbels verzoekt daarom alle ouders, tevens de klanten met vaste plaatsingsdagen, binnen de aangegeven reactietermijn te reageren (per e-mail) met vermelding van de BSO locatie. Na de uiterlijke reactiedatum gaan de pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels er vanuit, dat de kinderen waarvan geen reactie is ontvangen, niet naar het kindercentrum komen tijdens de vakantieperiode. Het kan voorkomen dat ouders hun kind hebben opgegeven en hij om een bepaalde reden toch niet kan komen. Dit moet afgemeld worden vóór 9.30 uur. Zonder afmelding wordt deze dag in rekening gebracht.
 • Ziekte-, vakantie- en sluitingsdagen kunnen binnen het jaar (1 januari tot 31 december) ingehaald worden. Aan het einde van het jaar, bij beëindiging van het contract en
 • Wanneer het kind naar het voortgezet onderwijs gaat, komen de overgebleven dagen te vervallen. De dagen kunnen alléén ingehaald worden onder de voorwaarde dat er plaats is op de groep.
 • Er wordt niet op eigen initiatief gegevens van klanten aan derden doorgegeven. Er zal eerst toestemming gevraagd worden aan de betreffende perso(o)n(en).
 • Kindercentrum Babbels werkt bij brand of calamiteiten volgens een brandbestrijdings- en ontruimingsplan NEN 8112-3. In noodsituaties worden ouders verzocht om niet naar de kinderopvang toe te komen of te bellen totdat de alarmfase is opgeheven. De ouders worden zo spoedig mogelijk telefonisch of persoonlijk geïnformeerd.
 • Ouders dienen qua kleding en schoeisel rekening met het weer te houden.
 • Geen buggy’s, kinderwagens, autostoelen of andere grote objecten in de gang/hal plaatsen i.v.m evacuatie bij calamiteiten.
 • Koordjes van bijvoorbeeld jassen mogen niet langer zijn dan 15 cm.
 • De tassen (van ouders) dienen boven een hoogte van 1.20 meter geplaatst te worden! Tassen van volwassenen worden vaak op de grond, op een stoel of op tafel gezet. Kinderen kunnen er dan makkelijk bij en er gevaarlijke dingen (denk aan medicijnen en sigaretten) uit halen.
 • Kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang moeten uiterlijk 8.00 uur gebracht zijn. Van de eerste school waar wij kinderen naar toe brengen gaan de deuren om 8.15 uur open. De kinderen kunnen dan in alle rust hun schoenen aantrekken en spullen pakken.