logo

Stamgroep

De buitenschoolse opvang van Kindercentrum Babbels Hammarskjöldstraat kan uit maximaal 60 kinderen van 4 t/m 12 jaar.

De buitenschoolse opvang van Kindercentrum Babbels Hammarskjöldstraat bestaat uit maximaal 3 basisgroepen. Op de groepen werken maximaal  6 pedagogisch medewerkers per week, en maximaal 5 per dag.

De verdeling van de basisgroepen en leeftijden is als volgt:

Maandag, donderdag 
onderbouw leeftijd 4 jaar tot 7 jaar, maximaal 22 kinderen.
bovenbouw leeftijd 7 jaar tot  13 jaar, maximaal 24 kinderen.

Dinsdag

kleuterklas leeftijd 4 jaar tot 6 jaar, maximaal 11 kinderen.
onderbouw leeftijd 4 jaar tot 7 jaar, maximaal 22 kinderen.
bovenbouw leeftijd 7 jaar tot 13 jaar, maximaal 24 kinderen.

Woensdag en vrijdag

onderbouw leeftijd 4 jaar tot 7 jaar, maximaal 22 kinderen.
bovenbouw leeftijd  7 jaar tot 13 jaar, maximaal 24 kinderen.

Wanneer de pedagogisch medewerker alleen staat zijn de volgende achterwacht mogelijkheden:

  • In de schoolweken de docenten van de Meiboom of collega's op de Lutulistraat (3 min. lopen).
  • In de vakantieweken de collega's van de Buiteschoolse opvang. Op drie minuten loopafstand is de andere vestiging.

    Volgens de wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang mag het kindercentrum per dag maximaal 3 uur afwijken van de Beroepskracht Kind Ratio (BKR). De tijden waarop kindercentrum Babbels afwijkt van de BKR zijn tijdens schoolvakanties en studiedagen van 07.30-08.00 uur, van 18.00-18.30 uur en tussen 13.00-15.00uur.  Tussen 8.00 uur en 13.00 uur en tussen 15.00 uur en 17.30 uur wordt er niet afgeweken van de BKR. 
    Kindercentrum Babbels wijkt af tijdens de schoolweken van de BKR vanaf 18.00 tot 18.30 uur, tussen 13.00 uur en 17.30 uur wordt er niet afgeweken van de BKR.

De kleuters van de Meiboom komen vanaf 13:00 uur t/m 15.00 uur. Na 15:00 kan de leeftijdsopbouw van de groep van 4 jaar t/m 12 jaar zijn. De locatie aan de Hammarskjöldstraat heeft heel veel mogelijkheden voor kinderen van alle leeftijden om een plek te zoeken was ze met elkaar spelen of in kleine groepen samen te zijn. Er is een vaste groep waar er gegeten en gedronken kan worden. Daarnaast is er een gang, een aula, speellokaal en buitenruimte.

Activiteiten waarbij de kinderen de basisgroep of basisgroep ruimte kunnen verlaten

Bij Kindercentrum Babbels Hammarskjoldstraat komen de kinderen vanaf 13.00 uur tot 15.30 uur per school binnen.

Op gang hangt een bord welke juffen aanwezig zijn en de activiteiten die aangeboden worden.

De kinderen komen per school en pedagogisch medewerker binnen, daar worden de kinderen ontvangen door een vaste tafel juf. Deze juf is er altijd om te borgen er terug gekomen kan worden op verhalen en/of gebeurtenissen in het leven van de kinderen.

De pedagogisch medewerker die de groep kinderen van een school heeft opgehaald gaat naar buiten en/of andere activiteit met de kinderen doen die klaar zijn met eten en drinken bij de tafel juf.

De kinderen moeten altijd melden wanneer ze naar binnen of naar buiten gaan bij de pedagogisch werker.

Inhalen en ruilen van dagen en extra dagdelen
Binnen Kindercentrum Babbels is het mogelijk om ziekte-, vakantie, en sluitingsdagen in te halen. Dit houdt in dat wanneer een kind ziek of afwezig is geweest ze deze dag kunnen inhalen. Dit gebeurt op de stamgroep, als er geen plaats op de stamgroep is kan een kind, na akkoord van ouders, geplaatst worden op een andere groep (zie huisreglement).