logo

Stamgroep

De wettelijk toegestane hoeveelheid kinderen van een bepaalde leeftijd op het aantal pedagogisch medewerkers is vastgelegd in het 'Convenant Kwaliteit Kinderopvang'.

Rekentool Beroepskracht Kind Ratio (BKR)

De buitenschoolse opvang van Kindercentrum Babbels bestaat uit één stamgroepen. Een groep van maximaal 18 kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar t/m 12 jaar met 2 pedagogisch professionals. In totaal zijn er voor de buitenschoolse opvang niet meer dan vier pedagogisch professionals verantwoordelijk.

Kindercentrum Babbels heeft veel mogelijkheden voor kinderen van alle leeftijden om een plek te zoeken was ze met elkaar spelen of in kleine groepen samen te zijn. Er is een vaste groep waar er gegeten en gedronken kan worden. Daarnaast is er een gang, een aula, speellokaal, techniek lokaal, keuken en een buitenruimte.

Wanneer de pedagogisch professional alleen staat zijn de volgende achterwacht mogelijkheden:

• In de schoolweken de docenten van de Klimboom of collega's op de Lutulistraat en de Hammarskjöldstraat.
• In de vakantieweken de collega's van de Buiteschoolse opvang.

Tijdens schoolweken zijn de docenten van De Klimboom tot 17.30 uur aanwezig. Er zijn duidelijke afspraken met De Klimboom gemaakt dat wij op hen kunnen terugvallen. Van 17.30 uur tot 18.30 uur kan de pedagogisch professional bij calamiteiten bellen naar de andere vestigingen van Kindercentrum Babbels, dan kan er binnen 5 minuten een collega bij haar zijn of er wordt 112 gebeld.

Volgens de wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang mag het kindercentrum per dag maximaal 3 uur afwijken van de Beroepskracht Kind Ratio (BKR). De tijden waarop kindercentrum Babbels afwijkt van de BKR zijn tijdens schoolvakanties en studiedagen van 07.30-08.00 uur, van 18.00-18.30 uur en tussen 13.00-15.00uur.  Tussen 8.00 uur en 13.00 uur en tussen 15.00 uur en 17.30 uur wordt er niet afgeweken van de BKR. 
Kindercentrum Babbels wijkt af tijdens de schoolweken van de BKR vanaf 18.00 tot 18.30 uur, tussen 14.00 uur en 17.30 uur wordt er niet afgeweken van de BKR.

Daarnaast zou het een mogelijkheid kunnen zijn dat met schriftelijke toestemming van ouders, de groep van BSO Liesbos, in de vakantie, gaat spelen bij een andere vestiging BSO vestiging van Babbels. 

Inhalen en ruilen van dagen
Kindercentrum Babbels biedt de mogelijkheid om ziekte- en vakantiedagen te ruilen. Deze mogelijkheid kan alleen indien er plaats is op de stamgroep. Dan zijn ze met hun eigen vertrouwde pedagogisch professional, groepsruimte en voor 80% dezelfde kinderen. In uitzonderlijke, bij sterfgevallen of acute ziekte, gevallen kunnen de kinderen met schriftelijke toestemming van ouders opgevangen worden in een andere stamgroep.