logo

Vier pedagogische basisdoelen

Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang en de bijbehorende toelichting, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. De opvoedingstheorie van Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de Wet kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

In dit plan vormen deze vier pedagogische basisdoelen het uitgangspunt voor het pedagogisch beleid van Kindercentrum Babbels. Aan de orde zullen komen; de waarborging van de emotionele veiligheid van de kinderen, de mogelijkheden tot sociale ontwikkeling, de mogelijkheden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties en de normen en waarden die wij de kinderen willen meegeven.

Emotionele veiligheid
Hieronder verstaan we: een veilige basis creëren, een thuis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Door deze geborgenheid zal het kind zich meer kunnen ontwikkelen. Het gevoel van veiligheid in de kinderopvang wordt bepaald door de pedagogisch medewerker, de ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen.

Mogelijkheid tot ontwikkeling van sociale competenties
Hieronder valt een scala aan sociale vaardigheden, zoals het medeleven met andere kinderen, zich kunnen uiten, samen delen met andere kinderen, andere kinderen helpen, het opbouwen van vriendschap en het oplossen van conflicten met andere kinderen.

Mogelijkheid tot ontwikkeling van persoonlijke competenties
Met het begrip persoonlijke competentie wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden, ofwel het zinvol bezig zijn. Daarnaast wil het zeggen dat kinderen de mogelijkheid hebben om vaardigheden onder de knie te krijgen en zelfvertrouwen op te bouwen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leren van taal, de motorische ontwikkeling en cognitieve vaardigheden.

Overdracht van normen en waarden
Kinderen moeten de kans krijgen om waarden en normen te leren, zich de ´cultuur´ eigen te maken van de samenleving waar ze deel van zijn. Deze ‘cultuur’ vinden we ook terug op de Klimboom. Het omgaan met elkaar en het respecteren van de normen en waarden van anderen vraagt voor de kinderen op deze school een speciale aanpak. Het aanleren van sociale vaardigheden gebeurt in elke groep; in alle groepen gebruiken zij hiervoor de sociale vaardigheidsmethode. Binnen de hele school staan de elementen van Positive Behavior Support hoog in het vaandel. Deze manier van het positief belonen en het negeren van ongewenst gedrag sluit naadloos aan op de manier waarop wij dit binnen Kindercentrum Babbels hanteren. De waarden veiligheid, verantwoordelijkheid en waardering staan zowel op op De Klimboom als ook bij Kindercentrum Babbels centraal en aan deze waarden hebben we gedragsverwachtingen gekoppeld. Deze gedragsverwachtingen zijn in alle ruimtes in en om de school zichtbaar gemaakt voor de leerlingen, teamleden en ouder(s)/verzorger(s).