logo

Inleiding

Kindercentrum Babbels Locatie Klimboom hierna te noemen kindercentrum Babbels. 
In dit beleidsplan proberen we onder woorden te brengen hoe en vanuit welke gezichtspunten wij werken. Op deze manier hopen wij voor ouders en andere geïnteresseerden een zo duidelijk mogelijk beeld te geven. Kindercentrum Babbels richt zich op de ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 13 jaar. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, hebben de hele dag hun best gedaan om nieuwe dingen te leren en aan de verwachtingen van het onderwijs te voldoen. Vanuit deze gedachte zijn kinderen bij Kindercentrum Babbels vrij om zélf te kiezen wat zij willen doen en om plezier te maken, binnen de grenzen van de groep.

Kindercentrum Babbels werkt vanuit een visie. Deze visie geeft weer wat Kindercentrum Babbels belangrijk vindt. Het individuele kind komt op de eerste plaats. Daarentegen bevindt het zich binnen het kindercentrum in een groep en maakt het deel uit ván een groep. Dit sluit helemaal aan bij het pedagogisch statement van de school De Klimboom, waar kindercentrum Babbels nauw mee samenwerkt, dat luidt: Niemand wordt bij ons buitengesloten.

Het feit dat kindercentra vaak in de gelegenheid zijn om een breed scala aan verschillende activiteiten te bieden beschouwen wij als een meerwaarde voor kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan een yoga, gitaarles, drama, klankschalen etc. Wanneer kinderen niet naar de BSO zouden gaan, kán het zijn dat zij nooit in aanraking komen met deze soort activiteiten. Vanuit deze gedachtegang luidt onze visie: 'Op de buitenschoolse opvang krijgen kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende activiteiten, die zij nog niet eerder hebben gedaan of waarvan zij niet wisten dat zij er talent of belangstelling voor hadden'.

Het pedagogisch beleid is bij uitstek een onderwerp waarbij de betrokkenheid van ouders van essentieel belang is. Een pedagogisch beleid is dynamisch; door gewijzigde (wetenschappelijke) inzichten, door de voortschrijdende tijd of door ervaring kunnen er veranderingen in aangebracht worden. Dit beleidsplan zal dan ook met regelmaat, zowel in het team als in de oudercommissie, opnieuw besproken en zo nodig bijgesteld worden.
Daarnaast vindt twee keer per jaar overleg plaats met alle medewerkers van Kindercentrum Babbels. Tijdens deze besprekingen wordt het pedagogisch beleid geëvalueerd en zo nodig aangepast.

De buitenschoolse opvang (BSO) van Kindercentrum Babbels biedt opvang aan 27 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar [1].

[1] Conform art.1, eerste lid, onder b van de Wet kinderopvang, moet onder '12 jaar' worden verstaan de leeftijd van het kind op de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor de kinderen begint.

Doelen van opvang

Het hoofddoel van de buitenschoolse opvang van Kindercentrum Babbels is: kinderen van 4 jaar tot en met 13 jaar oud, tussen de middag, na schooltijd en in de schoolvakanties op te vangen. Alle kinderen zijn welkom bij Kindercentrum Babbels. De BSO werkt nauw samen met school De Klimboom en studiecentrum voor leerontwikkeling Fibben om de kinderen die dat nodig hebben extra aandacht te geven.

Subdoelen die voortvloeien uit het hoofddoel, zijn:

  • De kinderen een omgeving bieden waarin zij zich geborgen en veilig voelen en waarin zij leren omgaan met anderen en hun omgeving (stimuleren van sociale vaardigheden).
  • Het ondersteunen van het kind om zich op zijn eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, rekening houdend met de grenzen van de groep.
  • Binnen de opvang willen wij de kinderen naast lichamelijke verzorging ook emotionele veiligheid bieden. Daarnaast willen wij de kinderen mogelijkheden bieden tot het ontwikkelen van sociale en persoonlijke competenties. Ten slotte willen wij de kinderen bepaalde normen en waarden meegeven.
  • Het bieden van een rustpunt en individuele aandacht aan kinderen.
  • Het begeleiden van het kind in zijn vrijetijdsbesteding.
  • Het begeleiden van de groei naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  • Het ondersteunen het kind om zich op zijn eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, rekening houdend met de grenzen van de groep.

Het tweede belangrijke hoofddoel van de opvang die wij bieden betreft de ouders. Wij bieden ouders de mogelijkheid om andere bezigheden te ondernemen naast het gezinsleven, zoals studie, werk.
Dit sluit heel mooi aan op schoolgedachte van de school De Klimboom: De Klimboom is groot en sterk, geeft bescherming, is een spannende ontdekplek, doet een beroep op actief bewegen. Je kunt er al je energie kwijt, je moet het hoofd erbij houden, je goed vasthouden. Je kunt steeds een stukje hoger gaan, waardoor je steeds verder weg kunt kijken.