logo

Stamgroep

De buitenschoolse opvang van Kindercentrum Babbels locatie De Caleidoscoop kan maximaal 60 kinderen van 4 t/m 12 jaar opvangen.

De buitenschoolse opvang van Kindercentrum Babbels locatie De Caleidoscoop bestaat op dit moment uit 3 basisgroepen. Op de groepen werken maximaal  6 Pedagogisch Professional per week, en maximaal 5 per dag.

De verdeling van de basisgroepen en leeftijden is als volgt:
onderbouw leeftijd 4 jaar tot 6 jaar, maximaal 20 kinderen.
bovenbouw leeftijd 6 jaar tot  13 jaar, maximaal 22/24 kinderen.
BSO 9+ leeftijd 9 jaar tot 13 jaar, maximaal 10 kinderen op dinsdag en donderdag.
Maandag, woensdag en vrijdag zullen de kinderen van 9 jaar en ouder samenvoegen bij de bovenbouwgroep.

Wanneer de pedagogisch professional alleen staat zijn de volgende achterwacht mogelijkheden:

  • In de schoolweken de docenten van De Caleidoscoop of collega's op de Lutulistraat (3 min. lopen).
  • In de vakantieweken de collega's van de Buiteschoolse opvang. Op drie minuten loopafstand is de andere vestiging.

    Volgens de wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang mag het kindercentrum per dag maximaal 3 uur afwijken van de Beroepskracht Kind Ratio (BKR). De tijden waarop kindercentrum Babbels afwijkt van de BKR zijn tijdens schoolvakanties en studiedagen van 07.30-08.00 uur, van 18.00-18.30 uur en tussen 13.00-15.00uur.  Tussen 8.00 uur en 13.00 uur en tussen 15.00 uur en 17.30 uur wordt er niet afgeweken van de BKR. 
    Kindercentrum Babbels wijkt af tijdens de schoolweken van de BKR vanaf 18.00 tot 18.30 uur, tussen 13.00 uur en 17.30 uur wordt er niet afgeweken van de BKR.

De locatie De Caleidoscoop heeft heel veel mogelijkheden voor kinderen van alle leeftijden om een plek te zoeken was ze met elkaar spelen of in kleine groepen samen te zijn. Er is een vaste groep waar er gegeten en gedronken kan worden. Daarnaast is er een gang, een aula, speellokaal en buitenruimte.

Activiteiten waarbij de kinderen de basisgroep of basisgroep ruimte kunnen verlaten

Bij Kindercentrum Babbels locatie De Caleidoscoop komen de kinderen vanaf 13.45 uur tot 15.30 uur per school binnen.

Op gang hangt een bord welke pedagogisch professionals aanwezig zijn en de activiteiten die aangeboden worden.

De kinderen komen per school en pedagogisch professional binnen, daar worden de kinderen ontvangen door een vaste pedagogisch professional. Deze profesisonal is er altijd om te borgen er terug gekomen kan worden op verhalen en/of gebeurtenissen in het leven van de kinderen.

De pedagogisch professional die de groep kinderen van een school heeft opgehaald gaat naar buiten en/of andere activiteit met de kinderen doen die klaar zijn met eten en drinken bij de tafel juf.

De kinderen moeten altijd melden wanneer ze naar binnen of naar buiten gaan bij de pedagogisch professional.

Inhalen en ruilen van dagen en extra dagdelen
Binnen Kindercentrum Babbels is het mogelijk om ziekte-, vakantie, en sluitingsdagen in te halen. Dit houdt in dat wanneer een kind ziek of afwezig is geweest ze deze dag kunnen inhalen. Dit gebeurt op de stamgroep, als er geen plaats op de stamgroep is kan een kind, na akkoord van ouders, geplaatst worden op een andere groep (zie huisreglement).