logo

Samen opvoeden

Binnen Kindercentrum Babbels wordt het contact tussen pedagogisch medewerkers en ouders gezien als één van de belangrijkste factoren die bijdragen aan de emotionele veiligheid van kinderen. Wanneer ouders zich niet welkom voelen op het kindercentrum, kunnen kinderen dat gevoel overnemen. Volgens onze ervaring willen ouders vooral een 'lieve' pedagogisch medewerker die emotioneel betrokken is bij hun kind.

Kindercentrum Babbels vindt het belangrijk dat ouders en pedagogisch medewerkers het samen eens zijn over de basis van waarden, normen en pedagogische aanpak. Door een dagelijks en prettig overleg ontstaat wederzijds vertrouwen.

Ouders kunnen de pedagogisch medewerkers altijd bellen als zij willen weten hoe het met hun kind gaat.

Het intakegesprek
Het intakegesprek is een kennismaking van de pedagogisch medewerker met het kind en de ouder(s). Twee tot drie weken voordat het kind geplaatst wordt, neemt een pedagogisch medewerker contact op met ouders om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

  • In dit gesprek worden de gewoontes en praktische gang van zaken op de buitenschoolse opvang het kindercentrum besproken. Aan de ouders wordt uitgelegd wat zij van ons kunnen verwachten maar ook wat wij van ouders verwachten.
  • Aan de hand van een lijst met gesprekspunten wordt aan ouders verteld wat de werkwijze is binnen het kindercentrum.
  • Tijdens het intakegesprek krijgen de ouders een aantal formulieren mee, om in te vullen. Een formulier waarop alle gegevens van het kind en noodtelefoonnummers staan en een aantal toestemmingsformulieren.
  • Tijdens het intakegesprek wordt verteld wie de mentor van hun kind is.

Brengen en halen
Ouders en pedagogisch medewerkers dragen samen de verantwoordelijkheid voor (de opvoeding van) het kind. Om die reden vindt Kindercentrum Babbels het dagelijks contact dat pedagogisch medewerkers met ouders hebben belangrijk. Het gedrag van het kind kan bijvoorbeeld worden beïnvloed door belangrijke gebeurtenissen thuis. Wanneer pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte zijn, kunnen zij op de juiste manier met het gedrag van een kind omgaan.

De pedagogisch medewerkers zullen de ouders aan het einde van de dag vertellen wat het kind heeft meegemaakt of over bijzonderheden van die dag. Het is de bedoeling dat ouders even naar de groep toe komen om even samen met het kind gedag te zeggen tegen de pedagogisch medewerker.

20 minuten gesprekken

In het voorjaar wordt ouders de mogelijkheid geboden tot het voeren van een 20-minuten gesprek met de mentor van hun kind. De gesprekken worden gevoerd aan de hand van de 6 interactie vaardigheden vanuit oog voor interactie: sensitieve responiviteit, respect voor autonomie, structuur bieden en positief leidinggeven, praten en uitleggen,  ontwikkelingsstimulering, en begeleiden van interacties tussen kinderen . Wanneer ouders op de geplande avonden niet in de mogelijkheid zijn om te komen of wanneer zij tussendoor een gesprek zouden willen, is dit het hele jaar mogelijk. Deze gesprekken kunnen alleen plaats vinden tijdens de standaard werktijden van de pedagogisch medewerkers, hiervoor worden geen extra avonden ingepland.

Uit ervaring kan gezegd worden dat dit een prettige en interessante manier is om met ouders over hun kind en zijn ontwikkeling en welbevinden in gesprek te komen.

Signalering
Wanneer er bijzonderheden zijn in het gedrag van kinderen, bespreken collega’s dit met elkaar om te staven of het de ander ook opvalt. Wanneer het gedrag aanhoudt, maken pedagogisch medewerkers dit bespreekbaar met de ouder(s), verzorger(s).

Wanneer er tijdens observaties opvallend gedrag van kinderen naar voren komt, kunnen wij met toestemming van ouders Alert4you inschakelen. Alert4you komt dan op de groep observeren en brengt advies uit naar pedagogisch medewerkers.

Wanneer uit observaties blijkt dat meer ondersteuning nodig is bij de ontwikkeling van een kind verwijzen wij ouder(s)/verzorger(s) door naar:

  • Kinderfysiotherapie 
  • Logopedie