logo

Vermoeden van mishandeling

Pedagogisch medewerkers hebben intensief contact met de kinderen in hun groep. Zij zien en spreken de ouders regelmatig. Kindercentra zijn daarmee een belangrijke plaats waar gesignaleerd kan worden dat een kind zich niet goed ontwikkelt, of dat ouders ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van hun kind. De pedagogisch medewerkers hebben een verantwoordelijkheid in het signaleren van problemen in de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Daarnaast hebben zij een verantwoordelijkheid in het doorverwijzen naar de instanties die een rol kunnen hebben in de aanpak van kindermishandeling.

Kindercentrum Babbels maakt gebruik van het landelijk protocol kindermishandeling voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.