logo

Spel en activiteiten

De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels scheppen condities voor spel door een aanbod van materialen en activiteiten dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van een kind. Dit doen zij zónder een kind het initiatief uit handen te nemen. Het speelgoed of materiaal moet uitdaging bieden en mogelijkheid tot het leren en ontdekken van nieuwe dingen.

Kinderen mogen zelf de ruimte of hoek kiezen waar ze willen spelen en het materiaal waar ze mee willen spelen. Een kind kan dan zijn eigen voorkeur en mening ontwikkelen wat betreft spel en materiaal. Wij zijn van mening dat wij als volwassenen niet álles hoeven voordoen. Kinderen kunnen al ontdekkend zélf veel nieuwe dingen leren. Wel is het zo dat de pedagogisch medewerkers geregeld mee-spelen met de kinderen, om spel impulsen en begeleiding te geven. Of zij leggen de spelregels uit van een bepaald gezelschapsspel, om de kinderen op weg te helpen.

De pedagogisch medewerkers bieden veel variatie in spel en activiteiten. Dit zorgt voor levendigheid op de groep en belangrijker nog, voor prikkeling en uitdaging van de kinderen.

Beleid van Kindercentrum Babbels is dat, wanneer dit mogelijk is, buiten wordt gespeeld. Dit vinden wij belangrijk omdat kinderen buiten veel meer ruimte hebben om hun grove motoriek te ontwikkelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen, wanneer mogelijk, minstens één keer per dag een frisse neus kunnen halen omdat dit goed is voor de gezondheid.

De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels vinden het naast het aanbieden van spelmogelijkheden en -materiaal ook belangrijk dat kinderen zich mogen vervelen. Vervelen is af en toe best goed voor kinderen. 'Wanneer een kind zegt: 'Ik verveel me, ik heb niks te doen', geeft dit aan dat een kind ruimte nodig heeft om alle prikkels die hij opdoet in zijn dagelijks leven, te verwerken. Als volwassene willen we deze 'verveelmomenten' graag invullen, maar soms is het goed de kinderen de verveling te gunnen. Elk kind heeft een innerlijke motivatie om op zijn eigen manier te spelen. Zo leren kinderen nieuwe dingen, en verwerken ze informatie. Daarnaast ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden. Als volwassenen te veel tijd van kinderen in beslag nemen door alle dagdelen met bezigheden op te vullen, plegen we roofbouw op hun motivatie tot eigen speel- en leermomenten.' (Eugenia Codina, Centrum Educatieve Dienstverlening in Rotterdam.)

Een vaardigheid op het gebied van motoriek, die elke dag aan de orde komt op het kindercentrum is de zelfredzaamheid bij persoonlijke verzorging. De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels leren de kinderen hun eigen bord en beker naar de keuken brengen, hun jas op te hangen en spullen op te ruimen in de kast en andere kinderen te helpen bij deze handelingen. De jongere kinderen kunnen de oudere kinderen als voorbeeld nemen. Dit zorgt voor een vertrouwde omgeving om nieuwe dingen te leren.

Tijdens het verblijf en het spelen op de buitenschoolse opvang doen kinderen veel cognitieve competenties op. Wanneer een pedagogisch medewerker een woord gebruikt wat kinderen niet kennen, zullen zij roepen 'hè, wat is dát nou weer!!!'. De pedagogisch medewerker besteed hier dan extra aandacht aan, door uit te leggen wat het betekend en er dieper op in te gaan met de kinderen. Tevens kan een kind het ineens hebben over dood, verliefd of trouwen. De pedagogisch medewerker haakt hier dan op in door er met de kinderen over te praten. Zij vraagt hen wat zij denken dat deze dingen inhouden. De kinderen komen dan stuk voor stuk met hun eigen uitleg. Zo ontstaat er een heel gesprek over het onderwerp, dat een leermoment als gevolg heeft.

Op de buitenschoolse opvang zullen kinderen de meeste cognitieve competenties opdoen door te praten over dingen die gezien, gezegd en gehoord worden.

Wij gaan er natuurlijk vanuit dat kinderen op school veel cognitieve competenties (moeten) opdoen. Om die reden leggen wij níet de nadruk op het 'leren' van nieuwe dingen maar gaan op een ontspannen manier om met thema's, wetenswaardigheden en gespreksonderwerpen. Er wordt vooral gezocht naar dingen die kinderen interessant en leuk vinden, omdat uitgangspunt van onze kinderopvang is dat kinderen plezier hebben tijdens hun verblijf.

Doordat er vaak met thema's gewerkt wordt, krijgen de kinderen volop de mogelijkheid om dingen te leren over allerlei uiteenlopende onderwerpen.

Er wordt aandacht besteedt aan de verschillende emoties die we kunnen ervaren, door kinderen er op attent te maken dat zij aan een ander zijn gezicht vaak kunnen zien hoe hij zich voelt en door er gesprekken over te voeren. Er wordt dan bijvoorbeeld gepraat over verliefd zijn en trouwen.

In het algemeen zijn kinderen van zichzelf al onderzoekend en nieuwsgierig. Dit is een belangrijke competentie voor kinderen omdat deze hen verder brengt in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels willen kinderen uitdagen om in zoveel mogelijk situaties een onderzoekende en nieuwsgierige houding aan te nemen.

Het gebruik van constructiemateriaal en 'bouwen' met blokken vindt Kindercentrum Babbels ook een belangrijke vaardigheid die kinderen kunnen leren.

Kinderen krijgen op kinderdagverblijf Babbels voldoende gelegenheid om deze vaardigheid te ontwikkelen. De kinderen worden verschillende soorten constructiemateriaal geboden.

Cognitieve aspecten van 'bouwen' met blokken en ander constructiemateriaal, zijn het feit dat kinderen leren dat zij met houten blokken hele bouwwerken naar eigen fantasie kunnen maken. Daarnaast kunnen zij leren dat je iets kunt maken dat daadwerkelijk iets voorstelt; een voorwerp of object dat zij kennen uit het dagelijks leven. Er zijn voorbeelden bij het constructiemateriaal die nagebouwd kunnen worden, maar de ervaring leert dat kinderen er vaak voor kiezen om iets vanuit hun eigen fantasie te creëren.

Het leren én beleven van creatieve vaardigheden staat bij Kindercentrum Babbels hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat kinderen dans en beweging, zingen en muziek maken, tekenen, verven en andere beeldende uitingen en expressie van zorg naar andere mensen, dieren en planten leren en hier plezier aan beleven.

Op de BSO groepen is volop mogelijkheid tot verven, tekenen, muziek luisteren en knutselen. Er is een grote knutselkast aanwezig op het kindercentrum met veel verschillende materialen. Er zijn veel verschillende soorten kosteloos materiaal aanwezig dat de kinderen uitdaagt om hun fantasie de ruimte te geven. Er zijn geen voorbeeldwerkjes aanwezig, wat er voor zorgt dat het creatieve werk volledig vanuit het kind zélf komt.

Aan de expressie van zorg voor andere mensen en planten wordt op Kindercentrum Babbels regelmatig aandacht besteed. Expressie van zorg voor andere mensen komt dagelijks voor. Wanneer bijvoorbeeld een kind gevallen is en heel hard moet huilen wordt een ander kind betrokken in het troosten. Een pedagogisch medewerker laat hem de beker of de washand naar het andere kind brengen. Dit is een veelvoorkomende manier waarop pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels kinderen leren om zorg voor anderen te hebben en 'hoe' je dat kunt doen.

Gezien het feit dat er geen dieren (die allergische reacties kunnen veroorzaken) binnen mogen komen op het kindercentrum is er weinig mogelijkheid tot het besteden van aandacht aan zorg voor dieren. Op de buitenschoolse opvang is wel eens tijdelijk een vissenkom met guppies aanwezig geweest. Kinderen mochten de visjes om de beurt voeren. Er werd steeds een ander kind verantwoordelijk gesteld voor het schoonmaken van de kom en het verversen van het water. Op deze manier kon er toch een keer iets meer aandacht besteed worden aan (de verzorging van) dieren.
Daarnaast gaat een pedagogisch medewerker wel eens met de kinderen naar de 'geitenboerderij'. Hier lopen verschillende boerderij dieren rond. Het is een recreatieve en educatieve manier om met de kinderen aandacht te besteden aan dieren.

Ten slotte zijn 'logisch denken' en 'het oplossen van problemen' twee belangrijke cognitieve vaardigheden voor kinderen om te leren. Het logisch denken en het oplossen van problemen wordt de kinderen geleerd door begeleiding van zelfredzaamheid, spelletjes en activiteiten. Praktisch inzicht is een vaardigheid die je echt moet leren. Het kind zoveel mogelijk ZELF te laten doen en problemen op hun eigen niveau te laten oplossen stimuleert en bevordert de ontwikkeling van deze vaardigheid. Daarbij is het belangrijk het kind de tijd te geven om zelf te proberen en/of met oplossingen te komen. Zo leren kinderen van hun eigen handelingen en volgen hun eigen leerproces. Door zelfstandig iets te leren of iets uit te zoeken heeft een kind hier zijn hele leven profijt van.

In allerlei situaties stimuleren de pedagogisch medewerkers de kinderen om zélf (logisch) na te denken en, voor zover mogelijk, hun eigen problemen op te lossen. Het komt ook voor dat één kind het andere kan helpen een probleem op te lossen. De pedagogisch medewerker kan hem daarin begeleiden door hem erop te wijzen en kleine suggesties aan te dragen.