logo

Communicatie en het oplossen van conflicten

Wat betreft communicatie worden kinderen gestimuleerd te 'praten' om hun doel te bereiken en geen lichamelijk geweld te gebruiken. De pedagogisch medewerkers begeleiden kinderen hierin door, waar zij er zélf niet uit komen, te benoemen wat zij zien gebeuren en hierover samen met hen een gesprekje te voeren om tot een oplossing te komen. Wij onderschatten niet te kracht van non-verbale communicatie. Pedagogisch medewerkers kunnen niet van kinderen verwachten dat zij altijd 'verstandig' met elkaar omgaan. Het gebruik van lichamelijk geweld, zoals schoppen of slaan, kan een uiting zijn van onmacht en het onvermogen gevoelens onder woorden te brengen.

Wij willen bereiken dat kinderen niet gaan schreeuwen, schoppen en slaan wanneer zij bijvoorbeeld boos zijn. In plaats daarvan leren de pedagogisch medewerkers hen gebruik te maken van sociaal wenselijke uitingsvormen, zoals: benoemen wat zij voelen en/of willen, weglopen om even stoom af te blazen of hulp van de pedagogisch medewerker in te roepen. Wanneer blijkt dat de uitingen van een kind dusdanig explosief zijn dat de veiligheid van andere kinderen en pedagogisch medewerkers niet gewaarborgd kan worden, zullen hierover gesprekken volgen tussen pedagogisch medewerkers, ouders en leidinggevende.

Kinderen hebben, net als volwassenen, wel eens een conflict. Wanneer kinderen een conflict hebben, spelen pedagogisch medewerkers een belangrijke rol als bemiddelaar. Vanaf de peuterleeftijd kunnen kinderen ook een conflict hebben omdat de één niet wil dat de ander met hem speelt. De pedagogisch medewerkers leren kinderen dat zij dit mogen aangeven. Hierin komt het respect voor de eigen mening van het kind naar voren.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen veel voor elkaar betekenen en veel van elkaar leren. Daarnaast kunnen zij elkaar ook dwars zitten. De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels leren de kinderen respectvol met elkaar om te gaan. Zij stimuleren de kinderen om elkaar duidelijk te maken wat zij wel en niet willen. Alle kinderen, ook vrienden, hebben wel eens een conflict. De pedagogisch medewerkers zullen niet zonder meer het conflict beëindigen door de kinderen uit elkaar te zetten. In eerste instantie zullen de pedagogisch medewerkers niet meteen ingrijpen maar kinderen de ruimte geven om een ruzie of conflict op eigen kracht op te lossen. Kinderen leren op deze manier onderhandelen of zoeken naar een oplossing. Wanneer blijkt dat kinderen er zélf niet uit kunnen komen of één van de twee partijen dreigt te verliezen, zal een pedagogisch medewerker 'inspringen'. Er wordt bewust voor gekozen om stil te staan bij het conflict, door middel van een gesprekje. De pedagogisch medewerker zorgt voor een stukje bewustmaking en biedt ook mogelijkheden tot oplossing. Zo kunnen kinderen leren dat het niet erg is om een conflict te hebben, en hoe zij dit op zouden kunnen lossen. Wanneer kinderen gestimuleerd worden tegen elkaar te 'zeggen' wat het probleem is, zal de behoefte om boosheid lichamelijk te uiten, afnemen.

Kinderen worden niet gedwongen door pedagogisch medewerkers om te praten. Wanneer een kind dit niet wil, zal een pedagogisch medewerker er later op terug komen.