logo

Inleiding

Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, hebben de hele dag hun best gedaan om nieuwe dingen te leren en aan de verwachtingen van het onderwijs te voldoen. Vanuit deze gedachte zijn kinderen bij Kindercentrum Babbels vrij om zélf te kiezen wat zij willen doen en om plezier te maken, binnen de grenzen van de groep.

Kindercentrum Babbels werkt vanuit een visie. Deze visie geeft weer wat Kindercentrum Babbels belangrijk vindt. Het individuele kind komt op de eerste plaats. Daarentegen bevindt het zich binnen het kindercentrum in een groep en maakt het deel uit ván een groep.

Het feit dat kindercentra vaak in de gelegenheid zijn om een breed scala aan verschillende activiteiten te bieden beschouwen wij als een meerwaarde voor kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan een yoga, gitaarles, drama, klankschalen etc. Wanneer kinderen niet naar de BSO zouden gaan, kán het zijn dat zij nooit in aanraking komen met deze soort activiteiten. 

Vanuit deze gedachtegang luidt onze visie: 'Op de buitenschoolse opvang krijgen kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende activiteiten, die zij nog niet eerder hebben gedaan of waarvan zij niet wisten dat zij er talent of belangstelling voor hadden'.

Het pedagogisch beleid is bij uitstek een onderwerp waarbij de betrokkenheid van ouders van essentieel belang is. Een pedagogisch beleid is dynamisch; door gewijzigde (wetenschappelijke) inzichten, door de voortschrijdende tijd of door ervaring kunnen er veranderingen in aangebracht worden. Dit beleidsplan zal dan ook met regelmaat, zowel in het team als in de oudercommissie, opnieuw besproken en zonodig bijgesteld worden.

Daarnaast vindt twee keer per jaar overleg plaats met alle medewerkers van Kindercentrum Babbels. Tijdens deze besprekingen wordt het pedagogisch beleid geëvalueerd en zonodig aangepast.

De buitenschoolse opvang (BSO) van Kindercentrum Babbels biedt opvang aan 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.[1]

[1] Conform art.1, eerste lid, onder b van de Wet kinderopvang, moet onder '12 jaar' worden verstaan de leeftijd van het kind op de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor de kinderen begint.