logo

Vaste vertrouwde pedagogisch medewerkers

Wanneer er vaste pedagogisch medewerkers op de groep zijn en kinderen hen leren kennen, zullen zij een persoonlijke band opbouwen met elkaar. Hierdoor zullen kinderen zich 'thuis' voelen op het kindercentrum. Op deze manier is het voor de kinderen toch een beetje 'thuis komen' na school, op Babbels.

De pedagogisch medewerkers zullen proberen aandacht te geven aan kinderen op gebieden die specifiek voor hen zijn en inspelen op hun persoonlijke behoefte.

Wanneer personeel van Kindercentrum Babbels ziek is, met zwangerschapsverlof is of vakantie heeft, is het streven om zoveel mogelijk te werken met vaste invalkrachten, zodat de kinderen niet teveel verschillende gezichten te zien krijgen. Het kan natuurlijk voorkomen dat er meer ziektegevallen onder het personeel zijn binnen één bepaalde periode, waardoor er een invalkracht te kort is. Alleen in deze uitzonderingsgevallen zal een uitzendkracht worden ingezet.

Bij ouders/verzorgers met een flexibele plaatsingsovereenkomst mag afgeweken worden van het vaste gezichten-criterium.

Bij werving en selectie van personeel wordt zeer sterk rekening gehouden met het feit dat Kindercentrum Babbels pedagogisch medewerkers in dienst wil nemen die op een sensitieve manier met de kinderen omgaan. De betekenis van het woord 'sensitief'' is: 'emotioneel gevoelig'. Er wordt dus bedoeld dat pedagogisch medewerkers in staat moeten zijn om op een emotioneel gevoelige manier met kinderen om te gaan. Zij moeten zich kunnen inleven in de belevingswereld van een kind. Jonge kinderen moeten het gevoel hebben dat zij gehoord en gezien worden en dat de pedagogisch medewerker hen 'kent'. Hierbij kan worden gedacht aan het de persoonlijke begroeting die een kind 's ochtends krijgt van de pedagogisch medewerker en het afscheid dat aan het einde van de dag tussen hen plaats vind. Tevens uit zich dit in het 'kijken naar de behoeften van het individuele kind' gedurende de dag. Om deze redenen is het wenselijk dat een sollicitant een dag(deel) op de groep komt proefdraaien voordat besloten wordt of zij aangenomen wordt. Dit is tevens een vast onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Ten slotte wordt ook de leiding van de groep nauw betrokken bij het selecteren van een nieuwe collega. Dit zorgt ervoor dat er een prettige samenwerking plaats zal vinden, wat weer bevorderlijk is voor de sfeer en het gevoel van veiligheid op de groep.

Kindercentrum Babbels wil graag een gemengd team van medewerkers, zowel jonge als oudere mensen en een mix van mannen en vrouwen. Tot onze spijt is het zo dat de mannen slecht vertegenwoordigd zijn in de sector kinderopvang.

Volgens de visie van Kindercentrum Babbels is het de bedoeling dat medewerkers elkaar aanvullen. Dit doen zij op het gebied van: ervaring met eigen kinderen, levenservaring, flexibiliteit van werkuren, opleidingsniveau, maar vooral door karakter eigenschappen. De verschillen hierin, zoals een natuurgericht, creatief, serieus, vrolijk en aanwezig of rustig karakter vindt kindercentrum Babbels belangrijk. Dit om de kinderen de mogelijkheid te bieden zich met een breed scala aan verschillende karakters te kunnen identificeren. Een stil kind zal bijvoorbeeld naar een afwachtende, rustige pedagogisch medewerker trekken. Kinderen met weinig fantasie of initiatieven trekken meer naar de pedagogisch medewerker die veel activiteiten doet met de kinderen, de hele dag bezig is. Een pedagogisch medewerker met een krachtige stem kan bij het ene kind onrust veroorzaken maar het andere juist veel duidelijkheid geven.