logo

Inleiding

Visie

Kindercentrum Babbels werkt vanuit een visie. Deze visie geeft weer wat Kindercentrum Babbels belangrijk vindt. Het individuele kind komt op de eerste plaats, daartegenover bevindt het kind zich binnen het kinderdagverblijf in een groep en maakt het deel uit van een groep. De groepsprocessen die plaatsvinden spelen een belangrijke rol in de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Vanuit deze gedachten luidt onze visie: "Het kind centraal, binnen het groepsproces".

Dit pedagogisch beleidsplan beschrijft de visie van Kindercentrum Babbels en de vertaling daarvan naar de praktijk. Het is de bedoeling dat dit plan ouders inzicht geeft in de werkwijze binnen het kindercentrum en de pedagogische gedachten achter deze werkwijze. Daarnaast is het een leidraad wat betreft het handelen voor de pedagogisch medewerkers van het kindercentrum.

Het pedagogisch beleid is bij uitstek een onderwerp waarbij de betrokkenheid van ouders van essentieel belang is. Een pedagogisch beleid is dynamisch; door gewijzigde (wetenschappelijke) inzichten, door de voortschrijdende tijd of door ervaring kunnen er veranderingen in aangebracht worden. Dit beleidsplan zal dan ook met regelmaat, zowel in het team als in de oudercommissie, opnieuw besproken en zonodig bijgesteld worden.

In dit beleidsplan proberen we onder woorden te brengen hoe en vanuit welke gezichtspunten wij werken. Op deze manier hopen wij voor ouders en andere geïnteresseerden een zo duidelijk mogelijk beeld te geven.

Kinderdagverblijf Babbels locatie Hammarskjöldstraat richt zich op de ontwikkeling van kinderen van 6 weken tot 4 jaar in een vanuit de antroposofie geïnspireerde omgeving. Volgens de antroposofische pedagogiek (Rudolf Steiner) is ieder mensenkind een uniek wezen met een eigen persoonlijkheid, die zijn eigen unieke levensweg zal gaan. Ieder mensenkind is een handelend, voelend en denkend wezen. Het kind moet in de eerste zeven jaar ingebed zijn in warmte en liefde, zonder dat het abstracte denken al wordt wakker gemaakt. In harmonie met hand en hart kan het intellect tot ontplooiing en ontwikkeling komen.

Bij iedere ontwikkelingsfase van het kind heeft de pedagogisch medewerker een bijzondere aanpak. Een baby spreek je anders aan dan een peuter, kleuter of basisschoolkind.

De volgende factoren zijn van groot belang bij de ontwikkeling:

  • Ritme (o.a. dag-, week-, maand,- jaarritme)
  • Herhaling
  • Regelmaat (rust)
  • Nabootsing
  • Eerbied
  • Ontwikkeling van het willen (wilsopvoeding)
  • Zintuiglijke ontwikkeling: tastzin,  levenszin, bewegingszin, evenwichtszin
  • Lopen, spreken, denken