logo

Stamgroep

De wettelijk toegestane hoeveelheid kinderen van een bepaalde leeftijd op het aantal pedagogisch professionals is vastgelegd in het ‘Convenant Kwaliteit Kinderopvang'.

Rekentool BKR

Het kinderdagverblijf op de locatie De Caleidoscoop bestaat uit twee horizontale groepen. Een babygroep van maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 0-24 jaar en een peutergroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 24 maanden - 4 jaar. 

In totaal zijn voor de babygroep niet meer dan drie pedagogisch professionals per dag verantwoordelijk en op de peutergroep niet meer dan 2 pedagoisch professionals.

Volgens de wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang mag het kindercentrum per dag maximaal 3 uur afwijken van de Beroepskracht Kind Ratio (BKR).

De tijden waarop kindercentrum Babbels afwijkt van de BKR zijn:

Bij het openen van de dag tussen 07.30 uur - 08.30 uur. 
Bij het sluiten van de dag tussen 17.30 uur -18.30 uur.
Tussen 13.00-14.00 uur wordt er afgeweken van de BKR. Tussen 8.30 uur en 13.00 uur, tussen 14.00 uur en 18.00 uur wordt niet afgeweken van de BKR. Tussen 13.00 uur en 14.00 uur zal er een vaste pedagogisch medewerker van de BSO groep ondersteunen. 

Activiteiten waarbij de kinderen de basisgroep of basisruimte kunnen verlaten

Om de volgende redenen kan de groepsgrootte worden overschreden of groepen worden samengevoegd:

 • Om ouders met flexibele werktijden tegemoet te komen in hun werkrooster biedt kindercentrum Babbels flexibele opvang. Deze plaatsen worden zo goed mogelijk verdeeld tijdens de planning maar het kan wel eens voorkomen dat alle kinderen met een flexibel contract op dezelfde dag komen. Wanneer er door de roosters van flexibele kinderen teveel kinderen op de groep aanwezig zijn, zal er met de flexibele kinderen geschoven worden naar een andere groep dan de stamgroep.
 • Wanneer ouders een crisissituatie hebben en dringend behoefte hebben aan kinderopvang op Babbels: bijv. bij overlijden van ouders en/of grootouders of acute ziekte van ouders en/of grootouders.
 • Wanneer bij ziekte van pedagogisch medewerkers al het kantoor- en flexibele personeel is ingezet en het uitzendbureau geen personeel kan leveren.
 • Bij pauze van de pedagogisch medewerkers.
 • Als de mentor ziet dat een kind behoefte heeft aan een wenperiode voor het overgaan naar de volgende groep, kan het kind een dagdeel gaan spelen op de volgende groep. Dit gebeurd altijd in overleg met ouders.
 • Tijdens thema activiteiten zoals bijvoorbeeld het voorleesontbijt, gaan de kinderen in groepjes uit de stamgroep om ergens anders de activiteit uit te voeren.

Wanneer bovenstaande voorkomt, worden de groepen samengevoegd of kinderen worden doorgeschoven naar andere groepen. Hierbij wordt goed op leeftijd, ontwikkeling en veilgheid van de kinderen gelet. Meestal wordt er toestemming aan ouders gevraagt maar in acute gevallen wordt er op bovenstaande manier gehandeld en worden de ouders bij de overdracht ingelicht.

Vier ogen/oren principe

Kindercentrum Babbels waarborgt het vier ogen/oren principe op verschillende manieren:

 • In de ochtend van 7.30 uur tot 9.15 uur komen de ouders de kinderen brengen.
 • De directie en collega's komen een paar keer per dag onaangekondigd langs op de groep.
 • Alle groepen hebben een deur met raam of een raam in de groep waar ouders, collega's en kinderen doorheen kunnen kijken.
 • In de slaapkamers staan de babyfoons standaard aan.
 • Twee keer per week is de muziek/bewegg docent op de groep om de kinderen muziekles of beweegles te geven.

Inhalen en ruilen van dagen 

Binnen Kindercentrum Babbels is het mogelijk om ziekte-, vakantie, en sluitingsdagen in te halen. Dit houdt in dat wanneer een kind ziek of afwezig is geweest ze deze dag kunnen inhalen. Het inhalen en ruilen van dagen met tegoeden is een service, er kunnen geen rechten aan worden ontleent.