logo

Beroepskrachten en stagiaires

Kindercentrum Babbels werkt uitsluitend met gediplomeerd personeel, dit noemen wij "beroepskrachten". Onze beroepskrachten hebben minimaal een MBO opleiding "Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3)"MBO afgerond. Daarnaast werken wij veel met MBO gespecialiseerde pedagogisch medewerkers (niveau 4) of HBO SPH.

Alle beroepskrachten en stagiaires dienen in bezit te zijn van een geldige verklaring omtrent goed gedrag en dienen een beroepscode te ondertekenen.

Naast beroepskrachten is er op Kindercentrum Babbels ook ruimte voor stagiaires.

Beleid van Babbels is dat er plek is voor een BBL (Beroeps Begeleidende leerweg; een combinatie van werken en leren) - stagiaire. Deze stagiaires staan het eerste jaar boventallig (zij hebben nog geen eindverantwoordelijkheid en worden niet als beroepskracht ingezet, zij zijn als het ware ‘extra'), mits het leerproces hierdoor niet stagneert. Het tweede jaar van hun stage worden hun verantwoordelijkheden steeds meer opgebouwd en worden zij, in eerste instantie in beperkte mate, volledig ingezet op de groep.

Naast BBL - stagiaires is er plek voor één BOL (Beroeps Opleidende Leerweg; een fulltime opleiding) - stagiaire per jaar.

Ten slotte is er elk seizoen; van januari t/m juni en van september tot december plek voor een werkveldoriëntatie/snuffelstage. Dit is één persoon per seizoen. Hiervoor kiezen wij om de kinderen niet met teveel verschillende gezichten de confronteren. 

Taken beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Kinderen begeleiden

 • Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.
 • Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen.
 • Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden.
 • Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, eventueel buiten het kindercentrum.

Kinderen verzorgen

 • Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen.

Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden

 • Houdt de ontwikkeling van kinderen bij.
 • Draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/ verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.) en bijzonderheden van de op te vangen kinderen, ook bijvoorbeeld in de vorm van ouderavond
  ( standaardopdracht vanuit de opleiding).
 • Onderhoudt in het geval van schoolgaande kinderen contact met de betreffende scholen.
 • Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.

Ruimten en materiaal beschikbaar houden

 • Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en draagt mede zorg voor het beheer, de hygiëne en goede staat van de inventaris.

Verantwoordelijkheden en de minimale eisen van de stagiaire op de groep

De verantwoordelijkheden van stagiaire groeien gedurende het stagejaar van de stagiaire. Dit is afhankelijk op welke groep de stagiaire stage loopt en in welke jaar de stagiaire zich bevind. De praktijkopleider maakt samen met de stagiaire een leerplan voor de aankomende periode van een leerjaar. In het leerplan komen ook de voorwaarden, verwachtingen en de minimale eisen van de stagiaire van de aankomende periode. De verantwoordelijkheden (beleidsplan 5.1) en verwachtingen(werkplan 5) van de stagiaire staan al beschreven.

De minimale eisen van de stagiaire zijn:

Eerste jaar stagiaire is altijd volledig boventallig

De stagiaire mag nooit aleen met de kinderen alleen staan op de groep of buiten, altijd met een gediplomeerd pedagogisch medewerker. De stagiaire mag geen kinderen alleen ophalen van de scholen. De stagiaire mag geen flessen geven en geen flessen maken. De stagiaire mag geen kinderen uit bed halen of in bed doen.

Tweede leerjaar is de stagiaire gedeeltelijk inzetbaar.

De stagiaire mag nooit alleen met de kinderen alleen staan op de groep of buiten staan, altijd met een gediplomeerd pedagogisch medewerker.

De stagiaire mag geen kinderen alleen ophalen van de scholen. De stagiaire mag in het begin geen baby’s flesjes maken of geven (dit hangt samen met de groei van de stagiaire en vorderingen in het leerjaar, inzicht).

De stagiaire mag geen kinderen uit bed halen of in bed doen (dit hangt samen met de groei van de stagiaire en vorderingen in het leerjaar, inzicht).

Derde leerjaar kan de stagiaire volledig inzetbaar zijn.

De stagiaire mag alleen met de kinderen op de groep of buiten staan. De stagiaire mag intallig worden ingezet bij ziekte en vakantie ( mits de stagiaire niet wordt gehinderd in haar/zijn leerklimaat). De stagiaire gaat op de helft van haar/zijn leerjaar meer verantwoordelijkheden dragen/krijgen. De praktijkopleider kijkt (naar eigen inzicht) welke verantwoordelijkheden zij/hij kan dragen in het laatste half jaar van het leerjaar.

Begeleiding

De begeleiding van een stagiaire bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Het inwerken gebeurt volgens het inwerkschema, gedurende 4 weken.
 • De dagelijkse begeleiding vindt direct op de groep plaats. Aangezien de praktijkopleider die verantwoordelijk is voor de stagiaire, samen met haar op de groep werkt, kunnen er direct op de werkvloer aanwijzingen en feedback gegeven worden. De dagelijkse begeleiding kan per groep verschillend zijn. De begeleiding kan worden verzorgd door werkbegeleiders of praktijkbegeleiders.
 • Alleen in het begin van de BPV-periode vindt wekelijks gesprekken plaats.
 • De begeleidingsgesprekken tijdens de rest van de BPV-periode vinden om de twee weken plaats. In deze gesprekken komen leerdoelen, opdrachten, leerplan, pop/pap en vorderingen aan de orde. Hiervoor hebben we een begeleidingsgesprekformulier.
 • Het begeleidingsgesprek heeft tot doel de deelnemer te ondersteunen tijdens het leerproces. De praktijkopleider bespreekt de opdrachten en geeft de stagiaire adviezen en tips over het functioneren en leren. De deelnemer krijgt de gelegenheid vragen te stellen.
 • Het voortgangsgesprek (evaluatie): dit gesprek is bedoeld om de voortgang van het leerproces te controleren. Er kan vastgesteld worden of alles volgens planning verloopt en of het programma bijgesteld moet worden om de opleidingsdoelen binnen de gestelde termijn te kunnen realiseren.

Bij BOL-deelnemers wordt het gesprek halverwege de opleidingsperiode gevoerd. Bij BBL-deelnemers vindt het gesprek aan het begin van de opleiding één keer per maand plaats en later naar behoefte.

 • De beoordelingsgesprekken vinden halverwege en aan het einde van de stageperiode plaats. Het kan ook voorkomen dat er drie beoordelingsgesprekken plaats vinden tijdens de stageperiode. Stagiaires doen hun proeven van bekwaamheid om te toetsen of de stagiaire de competentie en de interactievaardigheden beheersen en de praktijkopleider kan door het 360 graden formulier voor een tussentijdse beoordeling kiezen. 

 

Doelen van opvang

Het hoofddoel van de buitenschoolse opvang van Kindercentrum Babbels is: kinderen van 4 jaar tot en met 13 jaar oud, tussen de middag, na schooltijd en in de schoolvakanties op te vangen. Alle kinderen zijn welkom bij Kindercentrum Babbels. De BSO werkt nauw samen met school De Klimboom en studiecentrum voor leerontwikkeling Fibben om de kinderen die dat nodig hebben extra aandacht te geven.

Subdoelen die voortvloeien uit het hoofddoel, zijn:

 • De kinderen een omgeving bieden waarin zij zich geborgen en veilig voelen en waarin zij leren omgaan met anderen en hun omgeving (stimuleren van sociale vaardigheden).
 • Het ondersteunen van het kind om zich op zijn eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, rekening houdend met de grenzen van de groep.
 • Binnen de opvang willen wij de kinderen naast lichamelijke verzorging ook emotionele veiligheid bieden. Daarnaast willen wij de kinderen mogelijkheden bieden tot het ontwikkelen van sociale en persoonlijke competenties. Ten slotte willen wij de kinderen bepaalde normen en waarden meegeven.
 • Het bieden van een rustpunt en individuele aandacht aan kinderen.
 • Het begeleiden van het kind in zijn vrijetijdsbesteding.
 • Het begeleiden van de groei naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
 • Het ondersteunen het kind om zich op zijn eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, rekeninghoudend met de grenzen van de groep.

Het tweede belangrijke hoofddoel van de opvang die wij bieden betreft de ouders. Wij bieden ouders de mogelijkheid om andere bezigheden te ondernemen naast het gezinsleven, zoals studie, werk.

Dit sluit heel mooi aan op schoolgedachte van de school De Klimboom: De Klimboom is groot en sterk, geeft bescherming, is een spannende ontdekplek, doet een beroep op actief bewegen. Je kunt er al je energie kwijt, je moet het hoofd erbij houden, je goed vasthouden. Je kunt steeds een stukje hoger gaan, waardoor je steeds verder weg kunt kijken.

Stamgroep

De wettelijk toegestane hoeveelheid kinderen van een bepaalde leeftijd op het aantal pedagogisch medewerkers is vastgelegd in het 'Convenant Kwaliteit Kinderopvang'.

Rekentool Beroepskracht Kind Ratio (BKR)

De buitenschoolse opvang van Kindercentrum Babbels bestaat uit één stamgroepen. Een groep van maximaal 18 kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar t/m 12 jaar met 2 pedagogisch professionals. In totaal zijn er voor de buitenschoolse opvang niet meer dan vier pedagogisch professionals verantwoordelijk.

Kindercentrum Babbels heeft veel mogelijkheden voor kinderen van alle leeftijden om een plek te zoeken was ze met elkaar spelen of in kleine groepen samen te zijn. Er is een vaste groep waar er gegeten en gedronken kan worden. Daarnaast is er een gang, een aula, speellokaal, techniek lokaal, keuken en een buitenruimte.

Wanneer de pedagogisch professional alleen staat zijn de volgende achterwacht mogelijkheden:

• In de schoolweken de docenten van de Klimboom of collega's op de Lutulistraat en de Hammarskjöldstraat.
• In de vakantieweken de collega's van de Buiteschoolse opvang.

Tijdens schoolweken zijn de docenten van De Klimboom tot 17.30 uur aanwezig. Er zijn duidelijke afspraken met De Klimboom gemaakt dat wij op hen kunnen terugvallen. Van 17.30 uur tot 18.30 uur kan de pedagogisch professional bij calamiteiten bellen naar de andere vestigingen van Kindercentrum Babbels, dan kan er binnen 5 minuten een collega bij haar zijn of er wordt 112 gebeld.

Volgens de wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang mag het kindercentrum per dag maximaal 3 uur afwijken van de Beroepskracht Kind Ratio (BKR). De tijden waarop kindercentrum Babbels afwijkt van de BKR zijn tijdens schoolvakanties en studiedagen van 07.30-08.00 uur, van 18.00-18.30 uur en tussen 13.00-15.00uur.  Tussen 8.00 uur en 13.00 uur en tussen 15.00 uur en 17.30 uur wordt er niet afgeweken van de BKR. 
Kindercentrum Babbels wijkt af tijdens de schoolweken van de BKR vanaf 18.00 tot 18.30 uur, tussen 14.00 uur en 17.30 uur wordt er niet afgeweken van de BKR.

Daarnaast zou het een mogelijkheid kunnen zijn dat met schriftelijke toestemming van ouders, de groep van BSO Liesbos, in de vakantie, gaat spelen bij een andere vestiging BSO vestiging van Babbels. 

Inhalen en ruilen van dagen
Kindercentrum Babbels biedt de mogelijkheid om ziekte- en vakantiedagen te ruilen. Deze mogelijkheid kan alleen indien er plaats is op de stamgroep. Dan zijn ze met hun eigen vertrouwde pedagogisch professional, groepsruimte en voor 80% dezelfde kinderen. In uitzonderlijke, bij sterfgevallen of acute ziekte, gevallen kunnen de kinderen met schriftelijke toestemming van ouders opgevangen worden in een andere stamgroep.Dagindeling

Op de buitenschoolse opvang wordt, om de groepen structuur te bieden, een 'globale' dagindeling aangehouden. Van deze dagindeling kan afgeweken worden omdat wij willen inspelen op de behoeften van de kinderen. Wij beschouwen de dagindeling dan ook als een 'leidraad'.

Middagprogramma

 • 14.30 - 14.45 uur Binnenkomst van de kinderen/Tafelmoment.
  De pedagogisch medewerkers zit met de kinderen aan tafel, kletsen en drinken. Elk kind krijgt minimaal een half stuk fruit. Zij worden daarnaast wel gestimuleerd, maar niet gedwongen, om meer te eten. Daarna nog een koekje, cracker, zelf gebakken brood of traktatie.
 • 15.00 uur Kinderen mogen vrij spelen.
 • 16.00 uur Activiteit. Dit kan betekenen:
  • Een creatieve activiteit, zoals: knutselen in het knutselatelier, verven en tekenen.
  • Spelen met constructiemateriaal, zoals Kapla (blokjes)
  • Spelen met verkleedkleren, hutten bouwen, spelen met de treinbaan
  • Buiten vrij spelen
  • Binnen vrij spelen
  •  Puzzelen of een spelletje doen
 • 17.00 uur Drinken en iets eten. De kinderen krijgen nog iets te drinken en/of een koekje. Ze hoeven hiervoor niet aan tafel te zitten. Het is de bedoeling dat ze even wat (kunnen) drinken en dan weer verder gaan met hun spel.
 • 18.00 - 18.30 uur Opruimen

Globaal dagprogramma tijdens vakanties

 • 8.00 - 9.30 uur Binnenkomst van de kinderen. Er is tijd om vrij te spelen.
 • 10.00 uur Gezamenlijk moment.De kinderen zitten met de pedagogisch medewerkers aan tafel en krijgen fruit en drinken.
 • 10.30 uur Kinderen nemen deel aan de aangeboden activiteit of gaan vrij spelen.
 • 11.45 uur Lunch. Voordat de kinderen aan tafel gaan, worden zij naar het toilet gestuurd en wassen zij hun handen. De kinderen lunchen aan tafel met de pedagogisch medewerkers. De oudere kinderen smeren zelf hun brood of mogen kiezen voor een warme maaltijd. 
 • 12.45 uur Vrij spel
 • 13.30 uur De pedagogisch medewerkers bieden een activiteit aan. Kinderen mogen zelf kiezen of ze mee willen doen of niet. Wanneer kinderen niet deelnemen aan de activiteit, gaan zij vrij spelen.
 • 15.00 uur Koekje eten en drinken. De kinderen zitten samen met de pedagogisch medewerkers aan tafel en krijgen iets te eten en te drinken.
 • 15.45 uur De pedagogisch medewerkers bieden een activiteit aan.
  Kinderen mogen zelf kiezen of ze mee willen doen of niet. Wanneer kinderen niet deelnemen aan de activiteit, gaan zij vrij spelen.
 • 16.45 uur eetmoment en drinken. Ze hoeven hiervoor niet aan tafel te zitten.
 • 17.00 - 18.30 uur De kinderen worden opgehaald door ouders. Wanneer een kind wordt opgehaald, ruimt hij het speelgoed of materiaal op waar hij op dát moment mee aan het spelen is.

Vier pedagogische basisdoelen

Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang en de bijbehorende toelichting, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. De opvoedingstheorie van Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de Wet kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

In dit plan vormen deze vier pedagogische basisdoelen het uitgangspunt voor het pedagogisch beleid van Kindercentrum Babbels. Aan de orde zullen komen; de waarborging van de emotionele veiligheid van de kinderen, de mogelijkheden tot sociale ontwikkeling, de mogelijkheden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties en de normen en waarden die wij de kinderen willen meegeven.

Emotionele veiligheid
Hieronder verstaan we: een veilige basis creëren, een thuis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Door deze geborgenheid zal het kind zich meer kunnen ontwikkelen. Het gevoel van veiligheid in de kinderopvang wordt bepaald door de pedagogisch medewerker, de ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen.

Mogelijkheid tot ontwikkeling van sociale competenties
Hieronder valt een scala aan sociale vaardigheden, zoals het medeleven met andere kinderen, zich kunnen uiten, samen delen met andere kinderen, andere kinderen helpen, het opbouwen van vriendschap en het oplossen van conflicten met andere kinderen.

Mogelijkheid tot ontwikkeling van persoonlijke competenties
Met het begrip persoonlijke competentie wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden, ofwel het zinvol bezig zijn. Daarnaast wil het zeggen dat kinderen de mogelijkheid hebben om vaardigheden onder de knie te krijgen en zelfvertrouwen op te bouwen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leren van taal, de motorische ontwikkeling en cognitieve vaardigheden.

Overdracht van normen en waarden
Kinderen moeten de kans krijgen om waarden en normen te leren, zich de ´cultuur´ eigen te maken van de samenleving waar ze deel van zijn. Deze ‘cultuur’ vinden we ook terug op de Klimboom. Het omgaan met elkaar en het respecteren van de normen en waarden van anderen vraagt voor de kinderen op deze school een speciale aanpak. Het aanleren van sociale vaardigheden gebeurt in elke groep; in alle groepen gebruiken zij hiervoor de sociale vaardigheidsmethode. Binnen de hele school staan de elementen van Positive Behavior Support hoog in het vaandel. Deze manier van het positief belonen en het negeren van ongewenst gedrag sluit naadloos aan op de manier waarop wij dit binnen Kindercentrum Babbels hanteren. De waarden veiligheid, verantwoordelijkheid en waardering staan zowel op op De Klimboom als ook bij Kindercentrum Babbels centraal en aan deze waarden hebben we gedragsverwachtingen gekoppeld. Deze gedragsverwachtingen zijn in alle ruimtes in en om de school zichtbaar gemaakt voor de leerlingen, teamleden en ouder(s)/verzorger(s).