logo

Oog voor interactie

Al onze pedagogische werkers hebben de opleiding "Oog voor interactie" gevolgd. Deze opleiding werd/wordt verzorgd door het ROC van Amsterdam. De docenten van de opleiding PW 3/4 van het ROC Amsterdam hebben deze opleiding ontwikkeld. Dit naar aanleiding van een project, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, waarbij ze vijftig studenten hebben gevolgd gedurende hun opleiding. 

Nieuwe medewerkers zullen deze opleiding ook gaan volgen. Deze wordt dan intern verzorgd door de directie en beleidsmedewerkster die hiervoor een opleiding hebben gehad.oog voor interactie

Elk kindercentrum, BSO e.d. heeft in zijn pedagogisch beleid beschreven op welke manier zij invulling geven aan de vier opvoedingsdoelen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In hoeverre de pedagogische doelen worden bereikt, hangt voor het grootste deel af van onze manier van communiceren met de kinderen. De kwaliteit van de interactie tussen pw-ers en kinderen bepaalt voor een groot deel de pedagogische kwaliteit van het kindercentrum. Hoe beter de interactie tussen pedagogisch werkers en kinderen, hoe beter het welbevinden en de ontwikkeling (emotionele veiligheid, ontwikkeling persoonlijke competenties, ontwikkeling van sociale competenties en eigen maken van waarden en normen) van met name jonge kinderen.

De opleiding gaat dieper in op de onderstaande interactievaardigheden:

- Sensitieve responsiviteit;

- Respect voor autonomie;

- Structureren en leidinggeven;

- Praten en uitleggen;

- Ontwikkeling stimuleren;

- Begeleiden van onderlinge interacties.

Bij deze interactievaardigheden gaat het vooral om het kijken naar het kind en aansluiten bij het kind vanuit een kindvolgende benadering.