logo

Inleiding

Kindercentrum Babbels werkt vanuit een visie. Deze visie geeft weer wat Kindercentrum Babbels belangrijk vindt. Het individuele kind komt op de eerste plaats, daartegenover bevindt het kind zich binnen het kinderdagverblijf in een groep en maakt het deel uit van een groep. De groepsprocessen die plaatsvinden spelen een belangrijke rol in de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Vanuit deze gedachten luidt onze visie: "Het kind centraal, binnen het groepsproces".

Dit pedagogisch beleidsplan beschrijft de visie van Kindercentrum Babbels en de vertaling daarvan naar de praktijk.
Het is de bedoeling dat dit plan ouders inzicht geeft in de werkwijze binnen het kindercentrum en de pedagogische gedachten achter deze werkwijze. Daarnaast is het een leidraad wat betreft het handelen voor de pedagogisch medewerkers van het kindercentrum.

Het pedagogisch beleid is bij uitstek een onderwerp waarbij de betrokkenheid van ouders van essentieel belang is. Een pedagogisch beleid is dynamisch; door gewijzigde (wetenschappelijke) inzichten, door de voortschrijdende tijd of door ervaring kunnen er veranderingen in aangebracht worden. Dit beleidsplan zal dan ook met regelmaat, zowel in het team als in de oudercommissie, opnieuw besproken en zonodig bijgesteld worden.

Kindercentrum Babbels biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar oud. De leeftijdsgrens kan variëren gezien het feit dat er gekeken wordt naar de individuele behoeften van kinderen, het ontwikkelingsniveau en de wettelijk toegestane groepsgrootte.

Punten, waarmee de individuele behoefte van kinderen gemeten wordt, zijn:

  • Een kind heeft meer uitdaging nodig en mag eerder doorschuiven naar de volgende groep.
  • Achterstand; een kind blijft cognitief en/of sociaal achter in zijn ontwikkeling en mag daarom langer op zijn huidige groep blijven.

Voorwaarden waar kinderen in ieder geval gedeeltelijk aan moeten voldoen om zich te kunnen handhaven in de volgende groep, bijvoorbeeld de overgang van dreumesgroep naar peutergroep, zijn:

  • Spraak en taal; een kind moet 'redelijk' in staat zijn om zichzelf uit te drukken. Wanneer een kind zich nog niet goed verbaal kan uitdrukken, kan ervoor gekozen worden de 'overgang' naar de peutergroep uit te stellen.
  • Begrijpen van opdrachtjes; een kind moet kleine opdrachtjes begrijpen en in staat zijn deze uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is, kan ervoor gekozen worden de 'overgang' naar de peutergroep uit te stellen.