logo

Mentorschap

Binnen kindercentrum Babbels krijgt elk kind een mentor op de groep waar hij of zij op dat moment geplaatst is. Bijvoorbeeld; wanneer een kind op de babygroep binnenkomt krijgt het eerst een mentor op die groep. Wanneer het kind overgaat naar de dreumesgroep, wordt het mentorschap van de  van de babygroep overgedragen naar een pedagogisch medewerker van de dreumesgroep.  Op die manier verhuisd het mentorschap dus met het kind mee. Bij overgang naar de volgende groep vindt er een gedegen overdracht (van het mentorschap) plaats van de huidige mentor naar de nieuwe mentor. Dit wordt gedaan met behulp van het focus observatiesysteem verzamelde gegevens op papier en daarbij kan een en ander mondeling worden toegelicht. Voor kinderen die overgaan naar de BSO kan de peuterestafette ter ondersteuning worden gebruikt.                                                                                                                          

Mentorschap houdt het volgende in:

  • De mentor is het vaste aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s) en op de BSO ook voor het kind zélf
  • Wanneer ouders behoefte hebben aan een 20 minuten gesprek zal dit plaatsvinden met de mentor van het kind
  • Jaarlijks biedt de mentor ouders de mogelijkheid tot een 20 minuten gesprek waarin aan de hand van het focus volgsysteem ( zie samen opvoeden) de ontwikkeling van het kind besproken worden. 
  • De mentor spreek maandelijks de ouders tijdens een haal of breng moment waarin er extra aandacht gegeven wordt aan de ontwikkeling van het kind a.d.v. de 6 interactie vaardigheden vanuit oog voor interactie.

Voordelen van  mentorschap:

  • Het hebben van een mentor kan voor zowel ouder(s)/verzorger(s) als kinderen een lagere drempel betekenen wat betreft het bespreken van dingen, zo ook dingen van een meer gevoeliger aard.
  • De mentor volgt het mentorkind  op de groep en “kent” het kind, de hechting met het kind is daardoor ook beter
  • De mentor kent het kind en merkt dus eventuele veranderingen in het gedrag snel(ler) op

In het gebruikelijke teamoverleg, per groep, kan eventueel besproken worden wie welke “mentorkinderen” onder zijn hoede krijgt. Tijdens dit overleg kan de mentor, indien nodig, van gedachten wisselen met naaste collega’s met betrekking tot eventuele zorgen of vragen rond het kind.

Highlights

  • Kind heeft altijd zijn/haar mentor op de actuele groep van dat moment. Dit maakt het voor ouders een stuk overzichtelijker. Het wordt voor hen makkelijker en “veiliger” om op de mentor af te stappen wanneer er vragen of zorgen zijn. Daarnaast is het ook praktischer en makkelijker voor een BSO kind om op zijn of haar mentor af te stappen wanneer er iets aan de hand is.
  • Er vindt een overdracht van de ene mentor naar de andere plaats bij overgang van het kind naar de volgende groep. Zo houden we samen goed zicht op het welzijn van het kind.

Bekendmaking  mentor                                                                                                                                                                   
Via ons online kindercentrumbabbels.ouderportaal.nl wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) bekend gemaakt wie de mentor van hun kind is. De mentor staat vermeld op de kindkaart van de konnect ouder app. Tijdens de intake, voor ingang van de plaatsing, wordt ouders verteld wie de mentor van hun kind is. Bij het overgang naar een andere groep wordt mondeling verteld wie de nieuwe mentor is. Tevens kunnen ouders dit terug vinden op de kindkaart van de konnect ouder app.