logo

Stamgroep

De wettelijk toegestane hoeveelheid kinderen van een bepaalde leeftijd op het aantal pedagogisch medewerkers is vastgelegd in het ‘Convenant Kwaliteit Kinderopvang'.

Rekentool Beroepskracht Kind Ratio (BKR)

De vestiging Lutulistraat bestaat uit de volgende groepen:

een babygroep; bestaande uit maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 maanden. (Op sommige dagen zijn er 11 kinderen met 3 pedagogisch medewerkers);
een dreumesgroep; bestaande uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd vanaf 12 tot 36 maanden met 3 pedagogisch medewerkers 
een peutergroep bestaande uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 24 maanden tot 4 jaar met 2 pedagogisch medewerkers.
In totaal zijn voor de babygroep niet meer dan drie pedagogisch medewerkers verantwoordelijk, voor de dreumesgroep zijn er niet meer dan 5 pedagogisch medewerkers verantwoordelijk en voor de peutergroep niet meer dan 4.

Volgens de wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang mag het kindercentrum per dag maximaal 3 uur afwijken van de Beroepskracht Kind Ratio (BKR). De tijden waarop kindercentrum Babbels afwijkt van de BKR zijn van 07.30-08.00 uur, van 18.00-18.30 uur en tussen 13.00-15.00uur. Tussen 8.00 uur en 13.00 uur, tussen 15.00 uur en 18.00 uur wordt niet afgeweken van de BKR.

Activiteiten waarbij de kinderen de basisgroep of basisruimte kunnen verlaten

Om de volgende redenen kan de groepsgrootte worden overschreden of groepen worden samengevoegd:

Op vrijdag worden de dreumes en de peutergroep samengevoegd. De samengevoegde groep speelt op de begane grond in de dreumesgroep. Van beide groepen is er één vaste pedagogisch medewerker aanwezig.

Om ouders met flexibele werktijden tegemoet te komen in hun werkrooster biedt kindercentrum Babbels flexibele opvang. Deze plaatsen worden zo goed mogelijk verdeeld tijdens de planning maar het kan wel eens voorkomen dat alle kinderen met een flexibel contract op dezelfde dag komen. Wanneer er door de roosters van flexibele kinderen teveel kinderen op de groep aanwezig zijn, zal er met de flexibele kinderen geschoven worden naar een andere groep dan de stamgroep.
Wanneer ouders een crisissituatie hebben en dringend behoefte hebben aan kinderopvang op Babbels: bijv. bij overlijden van ouders en/of grootouders of acute ziekte van ouders en/of grootouders.
Wanneer bij ziekte van pedagogisch medewerkers al het kantoor- en flexibele personeel is ingezet en het uitzendbureau geen personeel kan leveren.
Bij pauze van de pedagogisch medewerkers.
Als de mentor ziet dat een kind behoefte heeft aan een wenperiode voor het overgaan naar de volgende groep, kan het kind een dagdeel gaan spelen op de volgende groep. Dit gebeurd altijd in overleg met ouders.
Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de kinderen van de BNS (bijna naar school groep) die binnen 4 maanden naar school gaan, altijd met toestemming van ouders, met één pedagogisch medewerker naar de zolder (BSO ruimte). Dit gebeurd wanneer er meer dan 16 kinderen aanwezig zijn en er drie pedagogisch medewerkers op de groep staan, dit is altijd, met uitzondering van ziekte en vakantie, dezelfde pedagogisch medewerker. Deze groep noemen wij de peuterplus groep.
Tijdens thema activiteiten zoals bijvoorbeeld het voorleesontbijt, gaan de kinderen in groepjes uit de stamgroep om ergens anders de activiteit uit te voeren.
Wanneer bovenstaande voorkomt, worden de groepen samengevoegd of kinderen worden doorgeschoven naar andere groepen. Hierbij wordt goed op leeftijd, ontwikkeling en veilgheid van de kinderen gelet. Meestal wordt er toestemming aan ouders gevraagt maar in acute gevallen wordt er op bovenstaande manier gehandeld en worden de ouders bij de overdracht ingelicht.

Vier ogen/oren principe

Kindercentrum Babbels waarborgt het vier ogen/oren principe op verschillende manieren:

In de ochtend van 7.30 uur tot 9.15 uur komen de ouders de kinderen brengen.
De directie en collega's komen een paar keer per dag onaangekondigd langs op de groep.
Alle groepen hebben een deur met raam of een raam in de groep waar ouders, collega's en kinderen doorheen kunnen kijken.
In de slaapkamers staan de babyfoons standaard aan.
Eén keer per week is de muziekdocent op de groep om de kinderen muziekles te geven.
Van september t/m juni wordt er gewerkt met 2e of 3e jaar stagiaires SPW.
Inhalen en ruilen van dagen
Binnen Kindercentrum Babbels is het mogelijk om ziekte-, vakantie, en sluitingsdagen in te halen. Dit houdt in dat wanneer een kind ziek of afwezig is geweest ze deze dag kunnen inhalen. Dit gebeurt op de stamgroep, als er geen plaats op de stamgroep is kan een kind, na akkoord van ouders, geplaatst worden op een andere groep (zie huisreglement).