logo

Vaste vertrouwde pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers zijn voor jonge kinderen op het kindercentrum de belangrijkste bron van veiligheid. Hoe jonger de kinderen, hoe afhankelijker ze zijn van de pedagogisch medewerker. Wanneer een kind steeds te maken krijgt met vaste gezichten, kan het zich goed hechten en heeft het een veilige (thuis)basis op de groep.

Wanneer personeel van Kindercentrum Babbels ziek is, met zwangerschapsverlof is of vakantie heeft, is het streven om zoveel mogelijk te werken met vaste invalkrachten (directie of gediplomeerde collega's van kantoor), zodat de kinderen niet teveel verschillende gezichten te zien krijgen. Het kan natuurlijk voorkomen dat er meer ziektegevallen onder het personeel zijn binnen één bepaalde periode, waardoor er een invalkracht te kort is. Alleen in deze uitzonderingsgevallen zal een uitzendkracht worden ingezet of kinderen op andere groepen gaan spelen.

Bij ouders/verzorgers met een flexibele plaatsingsovereenkomst mag afgeweken worden van het vaste gezichten-criterium.

Bij werving en selectie van personeel wordt zeer sterk rekening gehouden met het feit dat Kindercentrum Babbels pedagogisch medewerkers in dienst wil nemen die op een sensitieve manier met de kinderen omgaan en respect hebben voor de autonomie van het kind.

De betekenis van het woord ‘sensitief'' is: ‘emotioneel gevoelig'. Er wordt dus bedoeld dat pedagogisch medewerkers in staat moeten zijn om op een emotioneel gevoelige manier met kinderen om te gaan. Zij moeten zich kunnen inleven in de belevingswereld van een kind. Jonge kinderen moeten het gevoel hebben dat zij gehoord en gezien worden en dat de pedagogisch medewerker hen ‘kent'. Hierbij kan worden gedacht aan het de persoonlijke begroeting die een kind 's ochtends krijgt van de pedagogisch medewerker en het afscheid dat aan het einde van de dag tussen hen plaats vindt. Tevens uit zich dit in het ‘kijken naar de behoeften van het individuele kind' gedurende de dag.

Respect voor autonomie betekent respect tonen voor de eigenheid van het kind met als doel het kind zelfvertrouwen te geven. Doordat het kind zelfvertrouwen ontwikkelt zal het zich veilig genoeg voelen om grenzen te verleggen, dingen te ontdekken en onderzoeken (als kleine wetenschappers), zelfredzaam te zijn etc. Al vanaf een hele jonge leeftijd heeft een kind de behoefte om als autonoom wezen gezien en behandeld te worden. Zowel op lichamelijk (hij/zij is de baas over zijn/haar eigen lichaam) en psychologisch gebied (beleving van zijn/haar innerlijke wereld; het zijn haar/zijn gevoelens) en het hebben van eigen verantwoordelijkheid (ruimte om zelf beslissingen te nemen), afgestemd op de leeftijd.

Voorbeelden voor respect voor autonomie zijn: 

  • tonen van geduld voor eigen oplossingen en ideeën;
  • volgen van iniatieven van kinderen;

Op groepsniveau wordt door de pedagogisch medewerkers ook ondersteuning gegeven aan de kinderen. Wanneer de kinderen bijvoorbeeld moe, huilerig en hangerig zijn, gaan de pedagogisch medewerkers lekker rustig met hen een boekje lezen in plaats van bijvoorbeeld een dansactiviteit te doen.

Om deze redenen is het wenselijk dat een sollicitant een dag(deel) op de groep komt proefdraaien voordat besloten wordt of zij aangenomen wordt. Dit is tevens een vast onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Ten slotte wordt ook de leiding van de groep nauw betrokken bij het selecteren van een nieuwe collega. Dit zorgt ervoor dat er een prettige samenwerking plaats zal vinden, wat weer bevorderlijk is voor de sfeer en het gevoel van veiligheid op de groep.
Kindercentrum Babbels wil graag een gemengd team van medewerkers, zowel jonge als oudere mensen en een mix van mannen en vrouwen. Tot onze spijt is het zo dat de mannen slecht vertegenwoordigd zijn in de sector Kinderopvang.

Volgens de visie van Kindercentrum Babbels is het de bedoeling dat medewerkers elkaar aanvullen. Dit doen zij op het gebied van: ervaring met eigen kinderen, levenservaring, flexibiliteit van werkuren, opleidingsniveau, maar vooral door karaktereigenschappen. De verschillen hierin, zoals een natuurgericht, creatief, serieus, vrolijk en aanwezig of rustig karakter vindt Kindercentrum Babbels belangrijk. Dit, om de kinderen de mogelijkheid te bieden zich met een breed scala aan verschillende karakters te kunnen identificeren.
Een stil kind zal bijvoorbeeld naar een afwachtende, rustige pedagogisch medewerker trekken. Kinderen met weinig fantasie of initiatieven trekken meer naar de pedagogisch medewerker die veel activiteiten doet met de kinderen, de hele dag bezig is. Een pedagogisch medewerker met een krachtige stem kan bij het ene kind onrust veroorzaken maar het andere juist veel duidelijkheid geven.