logo

Samen opvoeden

Binnen Kindercentrum Babbels wordt het contact tussen pedagogisch medewerkers en ouders gezien als één van de belangrijkste factoren die bijdragen aan de emotionele veiligheid van kinderen. Wanneer ouders zich niet welkom voelen op het kindercentrum, kunnen kinderen dat gevoel overnemen. Volgens onze ervaring willen ouders vooral een ‘lieve' pedagogisch medewerker die emotioneel betrokken is bij hun kind.

Kindercentrum Babbels vindt het belangrijk dat ouders en pedagogisch medewerkers het samen eens zijn over de basis van waarden, normen en pedagogische aanpak. Ouders mogen in de wenperiode altijd meedraaien op de groep. Door een dagelijks en ‘open' overleg ontstaat wederzijds vertrouwen. Tevens mogen ouders (met vragen) de pedagogisch medewerkers altijd bellen.

Het intakegesprek

Het intakegesprek is een kennismaking van de pedagogisch medewerker met het kind en de ouders. Twee tot drie weken voordat het kind geplaatst wordt, neemt een pedagogisch medewerker contact op met de ouders om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt globaal besproken op welke manier Kindercentrum Babbels invulling geeft aan kinderopvang. Aan de ouders wordt uitgelegd wat zij van ons kunnen verwachten maar ook wat wij van ouders verwachten. Aan de hand van een lijst met gesprekspunten wordt aan ouders verteld wat de werkwijze is binnen het kindercentrum. Tevens worden bijvoorbeeld voeding, ritme, gedrag en eventuele bijzonderheden van het kind besproken. Daarnaast wordt ook gevraagd of ouders een ‘persoonsbeschrijving" van hun kind willen schrijven, zodat de pedagogisch medewerkers deze altijd kunnen inzien.
Aan de ouders wordt een aantal formulieren meegegeven om in te vullen. Een formulier waarop alle gegevens van het kind en noodtelefoonnummers staan en een aantal toestemmingsformulieren.

Brengen en halen

Ouders en pedagogisch medewerkers dragen samen de verantwoordelijkheid voor (de opvoeding van) het kind. Om die reden vindt Kindercentrum Babbels het dagelijks contact dat pedagogisch medewerkers met ouders hebben belangrijk. Het gedrag van het kind kan, bijvoorbeeld worden beïnvloed door belangrijke gebeurtenissen thuis. Wanneer pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte zijn, kunnen zij op de juiste manier met het gedrag van een kind omgaan.
De pedagogisch medewerkers zullen de ouders aan het einde van de dag vertellen wat het kind heeft meegemaakt of over bijzonderheden van die dag. Tevens kunnen slaap- en eetgewoonten of ritmes van kindercentrum en thuis op elkaar afgestemd worden. Dit zorgt ervoor dat kinderen regelmaat geboden kan worden en dat kinderen zich ‘thuis' voelen op het kindercentrum.

Signalering 

Focus op kinderen

Het pedagogisch beleid van Kindercentrum Babbels heeft als uitgangspunt: ‘Elk kind wordt gezien'. Om die reden maken wij gebruik van de Focus observatiemethode. Deze observatiemethode maakt het mogelijk voor leidinggevenden en pedagogisch medewerkers om op een specifieke manier te kijken naar de ontwikkeling en het welbevinden van individuele kinderen en de groep als geheel.
De observatiemethode bestaat uit verschillende stappen. Het observeren aan de hand van deze stappen geeft de mentor een beter zicht op het kind, zijn specifieke kenmerken en zijn ontwikkeling, zoals sluit het speelgoed aan op de groepssamenstelling, krijgen alle kinderen aandacht, hoe zien de verschillende collega's hetzelfde kindje. Alléén stap 6 is beschikbaar voor de ouders ter inzage. De stappen worden tussentijds de mentoren besproken (na stap 1,2; na stap 3, 4; na stap 5; na stap 6, 7 en desgewenst na de oudergesprekken).
Kindercentrum Babbels gebruikt deze methode om de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen op een gestructureerde en overzichtelijke manier in beeld te brengen.

Wanneer er bijzonderheden zijn in het gedrag van kinderen, bespreken collega’s dit met elkaar om te staven of het de ander ook opvalt. Wanneer het gedrag aanhoudt, maken pedagogisch medewerkers dit bespreekbaar met de ouder(s), verzorger(s).

Twee keer per jaar komt een verpleegkundige van het Centrum Jeugd en Gezin langs om advies te geven omtrent kinderen met opvallend gedrag. Pedagogisch medewerkers kunnen een casus zonder naam met haar bespreken of , met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), een casus waarbij wel de naam van het kind genoemd wordt.

Wanneer er tijdens observaties opvallend gedrag van kinderen naar voren komt, kunnen wij met toestemming van ouders Alert4you inschakelen. Alert4you komt dan op de groep observeren en brengt advies uit naar pedagogisch medewerkers.

Wanneer uit observaties blijkt dat meer ondersteuning nodig is bij de ontwikkeling van een kind verwijzen wij ouder(s)/verzorger(s) door naar:

  • Kinderfysiotherapie
  • Logopedie (aangrenzend gebouw)

20 minuten gesprekken

Aan het einde van iedere Focus observatiecyclus worden door de pedagogisch medewerkers '20 minuten gesprekken' voorbereid. Wanneer ouders dit willen, kunnen zij hieraan deelnemen. De gesprekken worden voornamelijk gevoerd aan de hand van stap 6 van de observatiemethode; een observatieschema waarin competenties van het kind op het gebied van motoriek, intelligentie, spraak- en taal, zelfstandigheid en op sociaal-emotioneel gebied.
Naast de geplande ‘20 minuten gesprekken', bestaat voor ouders de mogelijkheid, elk gewenst moment van het jaar een dergelijk gesprek aan te vragen.
Uit ervaring kan gezegd worden dat dit een prettige en interessante manier is om met ouders over hun kind en zijn ontwikkeling en welbevinden in gesprek te komen.

Peuterestafette

Op het kinderdagverblijf maken wij gebruik van de "Peuterestafette". Deze observatiemethode is ontwikkeld door de Gemeente Haarlemmermeer en Onderwijsadvies en de pedagogisch medewerkers hebben hiervoor een training gehad. Dit formulier wordt door de pedagogisch medewerkers ingevuld op de leeftijd van 2.10 jaar en 3.10 jaar. Deze ijkpunten worden besproken met de ouders en het formulier wordt meegegeven aan de ouders als het kind 4 jaar wordt. De ouders kunnen het formulier, indien gewenst (volgens AVG wetgeving), overhandigen aan de toekomstige basisschool en/of BSO van hun kind. De toekomstige leerkracht en/of pedagogisch medewerker van de BSO heeft dan inzage in de ontwikkeling van het kind gedurende de periode dat het kind op het kinderdagverblijf verbleef.

Bovenstaande methoden dragen bij aan signalering van eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind. Bij eventuele bijzonderheden zullen de pedagogisch medewekers dit melden bij de ouders en kunnen de ouders eventueel gebruik maken van de sociale kaart van Kindercentrum Babbels. Tevens komt er twee keer per jaar een medewerker van de GGD bij wie de pedagogisch werkers advies kunnen inwinnen.

Overdracht naar  de BSO intern

Als een kind intern doorstroomt naar de BSO wordt met toestemming van ouders de peuterestafette overgedragen aan de collega's van de BSO. Als ouders geen toestemming geven dan gebeurt de overdracht mondeling.
Doordat de medewerkers binnen kindercentrum Babbels  invallen op alle groepen en groepen samen buiten spelen kennen de BSO medewerkers de kinderen al wanneer zij over gaan naar de BSO.