logo

Initiatief nemen, volgen en leiding accepteren

Een belangrijke sociale competentie die kinderen moeten leren is ‘initiatief nemen'. Het leren nemen van initiatieven legt de basis voor een goede zelfredzaamheid, meningsvorming en zelfbescherming (opkomen voor jezelf). Om deze competentie te kunnen ontwikkelen geven wij kinderen de ruimte om dingen ‘zélf te doen'. In plaats van meteen in te grijpen wanneer een kind iets niet lukt of een conflict heeft met een ander kind, wachten pedagogisch medewerkers af. Zij kijken wat het kind gaat doen om verandering in de situatie te brengen. Een peuter wordt bijvoorbeeld gevraagd iets op een andere groep te halen. Op deze manier leert het kind initiatief nemen in het vragen om hulp en/of middelen.

Daarnaast zijn er veel mogelijkheden tot het ontplooien van eigen initiatieven tijdens vrijspelmomenten. De kinderen krijgen de ruimte of zelf hun speelplek, spelmateriaal en speelkameraden te kiezen.

Het volgen van een ander en het accepteren van leiding van een ander is een belangrijke competentie. Kinderen leren vertrouwen op een ander en zijn kunnen, zij leren dat er andere mensen zijn, naast hun ouders, naar wie ze moeten luisteren. Kinderen zullen moeten leren dat er ‘anderen' in het leven zijn die meer weten dan zijzelf, meer ervaring hebben of sowieso een leidinggevende positie hebben. Kinderen vanaf twee jaar moeten leren de leiding van pedagogisch medewerkers te accepteren. Dat is best moeilijk voor hen, gezien het feit dat zij rond deze leeftijd net hun eigen wil beginnen te ontdekken en ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers zijn consequent in het stellen van regels, grenzen en strafmaatregelen. Hieraan gekoppeld zit het feit dat het belonen van gewenst en goed gedrag van kinderen hoog in het vaandel staat bij Kindercentrum Babbels.