logo

Corrigeren en straffen

Pedagogisch medewerkers corrigeren verbaal het gedrag van kinderen wanneer zij zich niet aan gestelde regels houden of wanneer het belang van groepsgenootjes in het gedrang komt.

Een belangrijke visie van Kindercentrum Babbels is dat het ‘gedrag' van het kind wordt afgekeurd, niet het kind zélf.
Het kan voorkomen dat het waarschuwen van een kind niet het gewenste effect heeft. Soms is een kind niet gevoelig voor opmerkingen of afspraken die gemaakt zijn met pedagogisch medewerkers. Vaak blijft dit kind ongewenst gedrag herhalen. Om dit kind rust te geven, wordt het bij de andere kinderen vandaan gehouden en alléén aan tafel gezet.
Kindercentrum Babbels hanteert een aantal vaste richtlijnen met betrekking tot het corrigeren van gedrag en het straffen van kinderen:

  • Bij jonge kinderen wordt door de pedagogisch medewerkers getracht het ongewenste gedrag af te wenden door het kind afleiding te bieden.
  • Kinderen worden maximaal twee keer gewaarschuwd en bij de tweede keer wordt de strafmaatregel die eventueel volgt duidelijk door de pedagogisch medewerker onder woorden gebracht. Bij de derde keer dat het kind zich niet aan de regels houdt, wordt de strafmaatregel uitgevoerd.
  • Kinderen worden niet op afstand maar van dichtbij gewaarschuwd.
  • Kinderen worden niet met stemverheffing gewaarschuwd, maar op een duidelijke, rustige toon.
  • Tijdens het corrigeren van gedrag of het waarschuwen van een kind wordt het kind door de pedagogisch medewerkers benaderd op kindhoogte én maakt oogcontact met het kind; kijkt hem aan.
  • Kinderen worden niet uit de situatie ‘getild' (om ergonomische redenen) maar aan de hand of de arm, lopend meegenomen door de pedagogisch medewerker.
  •  Kinderen kunnen, zonodig even uit de groep geplaatst worden maar de deur blijft open. Kinderen worden niet buiten gesloten.
  •  Wanneer de situatie dit vereist kan de pedagogisch medewerker een kind apart nemen om over zijn gedrag te praten.