Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang.

 1. Per kind wordt door ouders/verzorger/voogd, hierna te noemen contractant, met Kindercentrum Babbels een kinderopvangovereenkomst afgesloten, waarin een tarief op jaarbasis is overeengekomen. De overeengekomen plaatsing heeft betrekking op een locatie en een aantal dagen/dagdelen opvang per week, conform de openingstijden van de locatie.
 2. Het jaartarief wordt in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, onafhankelijk van het werkelijk aantal dagen opvang in die maand.
 3. In de maand voorafgaand aan de maand van opvang wordt door Kindercentrum Babbels aan de contractant een factuur verzonden op basis van de overeengekomen kinderopvangovereenkomst.
 4. Kindercentrum Babbels verstuurd facturen per E-mail.
 5. De betaling van de ouderbijdrage geschiedt via incassomachtiging. Door Kindercentrum Babbels wordt het verschuldigde maandbedrag automatisch van de rekening van de contractant afgeschreven. De afschrijving vindt plaats rond de 25e van de maand voorafgaand aan de maand van opvang.
 6. Ondertekening van de automatische incasso machtiging betekend dat u akkoord gaat met de bovengenoemde voorwaarden.
 7. Wijziging van een rekeningnummer dient schriftelijke aan Kindercentrum Babbels BV door gegeven te worden.
 8. Indien een incassoafschrijving wordt geweigerd of gestorneerd zal Kindercentrum Babbels het nog één keer incasseren. Kindercentrum Babbels is gerechtigd bij de tweede keer incasseren wettelijke rente in rekening te brengen. Wanneer de tweede incassoafschrijving weer wordt geweigerd, kan dit resulteren in stopzetting van de opvang. De opvang zal hervat worden wanneer de betreffendebedragen alsnog overgemaakt zijn.
 9. De overeenkomst voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar wordt zonder opzegging beëindigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het kind 4 jaar wordt. De overeenkomst voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 12 jaar wordt zonder opzegging beëindigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het kind 12 jaar wordt of lagere school verlaat.
 10. Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de contractant de mogelijkheid de overeenkomst schriftelijk te annuleren. De opzegging dient schriftelijk voor de eerste van de maand te gebeuren.De annuleringskosten zijn gelijk aan de door contractant verschuldigde betaling voor twee maanden. Indien annulering meer dan twee maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de overeenkomst plaats vind dan zijn de annuleringskosten gelijk aan de verschuldigde betaling van een halve maand. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst door Kindercentrum Babbels van de schriftelijke opzegging. Mondelinge opzegging is niet mogelijk.
 11. De overeenkomst eindigt van rechtswege bij het overlijden van het kind.
 12. Ziekte dagen en vakantie en/of sluitingsdagen kunnen binnen het jaar ingehaald worden (van 1 januari tot 31 december). Aan het einde van het jaar, bij beëindiging van het contract of wanneer het kind 4 of 12 jaar wordt, komen de overgebleven dagen te vervallen. Deze opgespaarde dagen zijn extra dagen, de contractant blijft betalingsplicht behouden over het overeengekomen maandbedrag. De dagen kunnen ingehaald worden onder de voorwaarde dat er plaats is op de groep. De contractant kan geen rechten ontlenen aan ziekte- en vakantiedagen.
 13. Alle ouders met een flexibel contract moeten de dagen voor het rooster van de nieuwe maand voor de 25ste van de nieuwe maand door mailen naar Babbels. Wanneer de flex dagen na de 25e van de maand binnen zijn, kunnen de dagen geweigerd worden. Er zullen dan alternatieve dagen aangeboden worden.
 14. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst en iedere aanbieding en /of offerte tussen Kindercentrum Babbels en de contractant, tenzij van deze voorwaarden door partijen volgens schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

LET OP! Kinderopvangtoeslag

vraag het aan binnen drie maanden na start opvang. Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis. Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl