Skip to main content

Gezondheid, veiligheid & hygiëne

Risico inventarisatieKindercentrum Babbels voert ieder jaar twee risico inventarisaties en risico evaluaties uit; een RI&E gezondheid en een RI&E veiligheid. Deze risico inventarisaties voldoen aan landelijke eisen en zijn ontwikkeld door de GGD Nederland en het ministerie van SZW. Met deze methode worden de veiligheid en gezondheid in kaart gebracht en een plan van aanpak ontwikkeld, met daarin de maatregelen die Kindercentrum Babbels neemt. Deze risico inventarisaties op het gebied van gezondheid en veiligheid liggen voor ouders ter inzage op het kantoor.

Ieder jaar wordt Kindercentrum Babbels geïnspecteerd door de GGD. De GGD inspecteert op zeven punten:

  • ouders
  • personeel
  • veiligheid en gezondheid
  • accommodatie en inrichting
  • groepsgrootte en leidster/kind ratio
  • pedagogisch beleid en praktijk
  • klachten

Vanuit bovenstaande risicio inventarisaties handhaaft Kindercentrum Babbels een aantal protocollen zoals protocol ongewenst gedrag bij kinderen, protocol ongewenst gedrag (ouders/verzorgers, collegea, houder kinderopvang), pestprotocol.

Hoe wordt het risicobeleid actueel gehouden?

Elk jaar voert de beleidsmedewerker gesprekken met de pedagogisch werkers aan de hand van actieplannen die uit de risico inventarisatie voortkomen. Daarnaast wordt aan de pedagogisch werkers gevraagd of er nog andere punten zijn op het gebied van gezondheid en veiligheid waar zij tegenaan lopen op de werkvloer. Deze punten worden weer meegenomen in de risico inventarisatie en indien nodig maatregelen getroffen en/of vastgelegd in het beleid Gezond en Veiligheid.

Ook wanneer er veranderingenen of aanpassingen zijn, wordt de risicio inventarisatie opnieuw uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij een verbouwing van een ruimte maar ook bij een verandering in het meubilair.

Brandalarm en calamiteitenplan

Kindercentrum Babbels beschikt over een brandalarm. Het brandalarm voldoet aan NTA 8112-3. Daarnaast beschikt het kindercentrum over een calamiteitenplan. Deze is voor ouders ter inzage aanwezig op het kindercentrum. Eens per jaar wordt een ontruimingsoefening gedaan, zonder kinderen, onder begeleiding van de brandweer. Zoveel mogelijk wordt er geoefend met kinderen.

Beroepscode Kinderopvang

Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en beginselen die horen bij de uitoefening van het beroep. In de Beroepscode Kinderopvang staan gedragsregels die voorschrijven hoe je als professioneel werkende pedagogisch medewerker moet handelen en hoe je je tijdens je werk gedraagt.
beroepscode-kinderopvang.pdf

Verzekering

Hoe zit het met schade en aansprakelijkheid?

Schade waarvoor Babbels aansprakelijk gesteld kan worden, is verzekerd. Kindercentrum Babbels beschikt over een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wanneer is Kindercentrum Babbels aansprakelijk?

Kindercentrum Babbels is aansprakelijk als door schuld of nalatigheid van de instelling, derden (iemand anders dan de instelling) schade ondervindt. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding, brillen en meegebrachte spullen zoals bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- speelgoed, fotocamera's, mobiele telefoons, spelletjes en gameboys. Kindercentrum Babbels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade -in welke vorm dan ook- die niet gedekt wordt door de genoemde aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en waarvoor Kindercentrum Babbels geen daadwerkelijk vergoeding van deze verzekering ontvangt. Tegen de kosten van gebitsbeschadiging en/of tandheelkundige behandeling is Kindercentrum Babbels niet verzekerd c.q. niet aansprakelijk. Overigens vallen deze eventuele kosten voor kinderen tot 18 jaar volledig onder de dekking van Basis Zorgverzekering van de ouders.

Wettelijke aansprakelijkheid ouders

Als een kind tijdens een bezoek aan Kindercentrum Babbels schade aanricht, valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van de ouders, ook als het kind onder leiding van een personeelslid van Kindercentrum Babbels staat. Dit is geregeld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Kinderen onder de 14 jaar vallen onder verantwoordelijkheid van de ouders. U dient zelf over een WA-verzekering te beschikken om aanspraak te kunnen maken op vergoeding als uw kind schade toebrengt aan anderen of aan spullen van anderen.

Inentingen

Hoe is het beleid van Kindercentrum Babbels voor inenting en vaccinatie?

Wij volgen de algemene richtlijnen vanuit de GGD Nederland voor inenting en vaccinatie. Kindercentrum Babbels laat ongevaccineerde kinderen gewoon toe op de vestigingen. Omdat deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland niet verplicht is, kan het voorkomen dat ook ongevaccineerde kinderen het dagverblijf bezoeken.

Weren van kinderen is tegen de wet en heeft weinig zin. Bij veel kinderziektes, waaronder mazelen, begint de incubatieperiode (besmettingsperiode) vaak al voordat de symptomen tot uiting zijn gekomen. Dat betekent dat, als zichtbaar wordt dat een kind ziek is, andere kinderen mogelijk al besmet zijn. Een kind weren op het moment dat zichtbaar is welke ziekte het heeft, verlaagt de kans op besmetting van andere kinderen niet. Besmetting heeft immers al plaats kunnen vinden in de periode voordat zichtbaar werd dat het kind ziek is.

Overigens is de kans zeer klein dat een ongevaccineerd kind andere kinderen met een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma besmet. De meeste ziektes uit dit programma komen in Nederland zelden meer voor. Bovendien zullen de meeste andere kinderen uit de groep wel gevaccineerd zijn en dus geen risico lopen.

Wat doet Kindercentrum Babbels om risico’s te beperken?

Als bekend is dat bepaalde kinderziektes op een vestiging heersen, zorgen de P.M.-ers er altijd direct voor dat de hygiëneregels verder worden opgeschroefd. Zo beperken we de kans op verspreiding zoveel mogelijk. Ook worden ouders geïnformeerd dat de kinderziekte heerst en over eventuele maatregelen die ouders moeten nemen.

Voor de meeste kinderziektes geldt dat besmette kinderen gewoon naar de opvang kunnen komen. Als dit niet het geval is of als er risico’s verbonden zijn aan de kinderziekte (bijvoorbeeld bij een ziekte als de Rode Hond, die risico met zich meebrengt voor zwangere vrouwen) dan worden ouders daarover geïnformeerd.

Wilt u meer weten over kinderziektes? Kijk dan op www.rivm.nl. Dit is de site van het Rijksinstituut van de Volksgezondheid, die verantwoordelijk is voor het Rijksvaccinatieprogramma.