logo

Wijzigingen Wet Innovatie Kwaliteitseisen Kinderopvang

Wijzigingen Wet Innovatie Kwaliteitseisen Kinderopvang
Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en Ministeriële regeling; de maatregelen per 1 januari 2018

Algemeen
De Wet IKK is door Tweede en Eerste kamer aangenomen en wordt per 1 januari 2018 van kracht. Niet alle maatregelen gaan al op 1 januari 2018 in. Een aantal maatregelen gaat een jaar later in, en soms ook is er sprake van een invoeringsperiode.

De Wet regelt een aantal kwaliteitsitems op hoofdlijnen. De verdere uitwerking vindt plaats in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), het zogenoemde ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’. Er zijn ook kwaliteitsmaatregelen die uitgewerkt worden in een Ministeriële regeling (‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’). Het Besluit en de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn op 1 september jl. gepubliceerd en daarmee definitief. Ze gaan per 1 januari 2018 in.

Omdat op 1 januari ook de Wet harmonisatie van kracht wordt en peuterspeelzalen vanaf dat moment onder de noemer kinderopvang vallen, wordt de officiële benaming vanaf dat moment ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’ en ‘Regeling kwaliteit kinderopvang’.

De Wet IKK, het Besluit en de Ministeriële regeling roepen vragen op en geven soms verwarring. Er is uitleg nodig van de inhoud, inzicht in wat het betekent voor de bedrijfsvoering, eenduidige vaststelling van waar je aan moet voldoen, en -last but not least- een overzicht van de invoeringsdata van de verschillende maatregelen.

In dit document zetten we de maatregelen op een rij die per 1 januari 2018 in gaan. Daarbij is nog niet van alle maatregelen de verdere uitwerking beschikbaar. Advies is om voortvarend aan de slag te gaan met de maatregelen waarvan duidelijk is waaraan moet worden voldaan.

1. Pijler: De ontwikkeling van het kind staat centraal

Maatregel: Concretisering pedagogische doelen in pedagogisch beleid
Inhoud: Concrete uitwerking van de pedagogische doelen in beleid en uitvoering. In de wet zijn de vier pedagogische doelen van Riksen-Walrave opgenomen als
definitie van ‘verantwoorde kinderopvang’. Die pedagogische doelen zijn: het bieden van emotionele veiligheid; het bevorderen van de persoonlijke competentie; het
bevorderen van de sociale competentie; de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden. Deze doelen worden in het
pedagogisch beleidsplan concreet uitgewerkt en zijn zichtbaar in de praktijk.
Deze maatregel heeft Kindercentrum Babbels verschillende jaren geleden al genomen. Deze basisdoelen hebben wij beschreven en concreet uitgewerkt in ons pedagogisch beleid, te lezen op de website van Kindercentrum Babbels.

Maatregel: Elk kind een mentor
Inhoud: Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij volgt de ontwikkeling van het kind, is het eerste
aanspreekpunt voor ouders (en in de BSO ook voor het kind). De mentor hoeft niet per sé één van de ‘vaste gezichten’ van het kind te zijn. 
Binnenkort gaan wij de invulling van het “mentorschap” vormgeven en beschrijven in ons pedagogisch beleid. Daarna zullen wij dit naar ouder(s)/verzorger(s) communiceren.

Maatregel: Structureel volgen ontwikkeling
Inhoud: Pedagogisch medewerkers hebben ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in zijn ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het
stimuleren de volgende stap te zetten. Een kindvolgsysteem is niet verplicht, wel een planmatig volgen en registreren. Vanuit de dagopvang is de overdacht naar
basisonderwijs en BSO als maatregel opgenomen. In de dagopvang wordt aan ouders periodiek een gesprek over de ontwikkeling van hun kind aangeboden. De ouder is
niet verplicht op dit aanbod in te gaan. In de BSO is een periodiek gesprek met de ouders geen verplichting, maar vinden gesprekken plaats als dat nodig of gewenst is.
Eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling worden gesignaleerd en er wordt actie op ondernomen. In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen hoe dit wordt
georganiseerd.
Dit doen wij al doormiddel van het “Focus observatiesysteem”. Met dit kind-volgsysteem wordt de ontwikkeling van ieder kind gevolgd. Hierover kan meer gelezen worden in ons pedagogisch beleid, te vinden op de website van kindercentrum Babbels.

2. Pijler: Veiligheid en gezondheid

Maatregel: Actueel beleid veiligheid en gezondheid
Inhoud: Ontwikkelen actueel beleid Veiligheid en Gezondheid. In het beleid worden grote risico’s onderkend en worden maatregelen getroffen. Ook wordt beschreven hoe kinderen geleerd wordt om te gaan met kleine risico’s. Het beleid en het daarbij behorende plan van aanpak wordt ontwikkeld samen met de pedagogisch medewerkers. Het beleid en plan van aanpak worden actueel gehouden door periodieke evaluatie en na gebeurtenissen die daartoe aanleiding geven (bijvoorbeeld door een verbouwing, ongeval, nieuwe inzichten e.d.). In het beleid Veiligheid en Gezondheid wordt ook de achterwachtregeling opgenomen voor de situaties dat er slechts één pedagogisch medewerker op de locatie is. De achterwachtregeling is dezelfde als in de huidige wetgeving. Daarnaast wordt ook in dit beleid beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan het vier-ogenprincipe. Ook dit is onveranderd ten opzichte van de huidige wetgeving. Het vierogen-principe geldt alleen voor de opvang van 0-4 jarigen.
Wij hebben een algemeen Beleid Gezondheid en Veiligheid. Dit staat op papier en wanneer wij tot andere inzichten komen veranderen wij dit in het beleid.

Maatregel: Kinder-EHBO
Inhoud: Altijd iemand met een gecertificeerd kinder-EHBO op locatie aanwezig. Vanaf 1-1-2018 moet op iedere kinderopvanglocatie tijdens openingsuren altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die beschikt over een gecertificeerd ‘kinderEHBO’ diploma. In de Ministeriele regeling is uitgewerkt wanneer iemand aan de kwalificatie-eis ‘gecertificeerd kinder-EHBO’ voldoet. Er is hiervoor aangesloten bij de geldende lijst van aanbieders voor de Gastouderopvang.
Alle medewerkers van kindercentrum Babbels hebben een diploma kinder-EHBO en gaan elk jaar op herhaling.

3. Pijler: Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk

Maatregel: Maximaal 2 vaste gezichten voor 0-jarigen
Inhoud: Aan een kind worden twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal één van deze twee pedagogisch
medewerkers werkzaam. Als de omvang van de stamgroep vraagt om inzet van meer dan twee pedagogisch medewerkers, dan mogen maximaal drie vaste pedagogisch
medewerkers aan het kind worden toegewezen. Naast het ‘vaste gezicht’ kunnen andere pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voor kinderen met een flexibele
dagen geldt het ‘vaste gezichten-eis’ niet. In de uitwerking kun je ervoor kiezen om in een groep met 0-jarigen (horizontaal of verticaal) twee pedagogisch medewerkers in te zetten die de hele week samen de vijf weekdagen bezetten (bv. één werkt drie dagen en de ander werkt de andere twee dagen), zoals in onderstaand schema. Je kunt er ook voor kiezen om aan iedere baby twee pedagogisch medewerkers als ‘vaste gezichten’ te koppelen. Dit zou als er als volgt uit zien:

Ma

Di

Wo

Do

Vrij

PM-er A

PM-er B

PM-er A

PM-er B

PM-er A

PM-er ?

PM-er ?

PM-er ?

PM-er ?

PM-er ?

In de huidige situatie is het zo dat de kinderen op de babygroep van Kindercentrum Babbels dat elk kind twee vaste pedagogisch medewerkers heeft en dat op de dagen dat het kind komt, altijd minimaal één van deze twee pedagogisch medewerkers werkzaam is.

Maatregel: Maximaal 3 uur per dag afwijken van BKR (Beroepskracht Kind Ratio = wettelijk vastgelegde maximale aantal kinderen per pedagogisch medewerker)
Inhoud: Bij aaneengesloten openstelling van tien uur of meer per dag kan maximaal drie uur per dag worden afgeweken van de vereiste BKR. Daarbij wordt minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet. In het pedagogisch beleidsplan wordt opgenomen op welke tijden wel en op welke tijden niet wordt afgeweken van de BKR. Dit kan per weekdag verschillen, maar moet wel voor elke week hetzelfde zijn. De tijden waarop wordt afgeweken van de BKR, worden actief naar alle ouders gecommuniceerd.
Aan deze kwaliteitsregel voldoen wij al, ruimschoots, mede door de inzet van een BSO medewerker tijdens 13u en 14u voor de opvang van peuters die niet gaan slapen tussen de middag. Wij zitten hierdoor zelfs op minder dan (de maximale tijd van) 3 uur op een dag dat mag worden afgeweken van de Beroepskracht Kind Ratio)

Maatregel: Inzet anders gekwalificeerden in de BSO
Inhoud: Er wordt een verruiming beoogd van de kwalificaties waarmee je in de BSO kunt werken als pedagogisch medewerker. Dat betekent dat de lijst in de Cao (mogelijk) wordt uitgebreid. De Regeling kwaliteit verwijst naar de Cao om dit verder uit te
werken. De huidige Cao loopt per 1-1-2018 af. Een lijst met verruiming van de
kwalificaties voor het werken in de BSO is nog niet beschikbaar.
Wij wachten de uitwerking van deze maatregel af, deze is nog niet bekend.

4. Pijler: Kinderopvang is een vak

Maatregel: Niveau 3F / B2 voor mondelinge taalvaardigheid
Inhoud: Pedagogisch medewerkers moeten beschikken over niveau B2 / 3F voor mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren, luisteren en spreken). Voor de invoering wordt een ingroeiperiode van vijf jaar (tot 1-1-2023) gehanteerd. In de Regeling kwaliteit is bepaald dat de beroepskracht moet beschikken over een bewijsstuk een certificaat of diploma) waaruit blijkt dat hij het vereiste niveau beheerst. Let op: OCW heeft een overzicht gemaakt van opleidingen die kwalificeren voor 3F
Mondelinge taalvaardigheid en Lezen in de VVE. Nog niet duidelijk is of de GGD bij de toetsing dezelfde lijst zal hanteren.
Wij gaan in kaart brengen welke medewerkers al voldoen aan deze taaleis en welke nog geschoold en/of getoetst moeten worden. Dit onderdeel gaat Kindercentrum Babbels opnemen in haar opleidingsbeleid.

Maatregel: Scholing voor pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen
Inhoud: Het werken met baby’s vraagt om specifieke expertise. Pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, moeten hiervoor aanvullende scholing krijgen. Hiervoor
wordt, net als bij de taaleis, een ingroeiperiode van vijf jaar gehanteerd (tot 1 januari 2023). De Regeling kwaliteit verwijst naar de Cao om dit verder uit te werken. De
huidige Cao loopt per 1-1-2018 af. Een overzicht van geschikte scholing voor pedagogisch medewerkers die met baby’s werken is nog niet beschikbaar.
De uitwerking van deze maatregel wachten wij af.

Maatregel: Taaleisen meertalige opvang
Inhoud: Ook aan het taalniveau van de beroepskracht meertalige BSO (Engels, Frans, Duits) worden eisen gesteld. Per 1-1-2023 moeten beroepskrachten in de meertalige BSO aantoonbaar voldoen aan 3F / B2 voor mondelinge taalvaardigheid Nederlands en daarnaast per 1-1-2018 aantoonbaar aan niveau B2 voor spreekvaardigheid en leesvaardigheid voor de Duitse, Engelse of Franse taal.
Kindercentrum Babbels is geen meertalige opvang en hoeft daarom niet aan deze taaleisen te voldoen.

Maatregel: Geen formatieve inzet vrijwilligers
Inhoud: Vrijwilligers mogen niet langer formatief worden ingezet. Ze tellen dus niet mee in de berekening voor de BKR. Let op: De huidige BKR voor de BSO blijft tot 1 januari 2019 van kracht, maar de inzet van een niet-beroepskracht is per 1-1-2018 niet meer mogelijk. Op een BSO-groep van 30 kinderen moeten vanaf deze datum drie beroepskrachten worden ingezet.
Bij Kindercentrum Babbels wordt niet gewerkt met vrijwilligers. Alle medewerkers zijn gekwalificeerd voor de functie die zij uitvoeren.

Maatregel: Opleidingsplan
Inhoud: In het opleidingsplan moet worden beschreven hoe wordt ingezet op de ontwikkeling en kennisverbreding van pedagogisch medewerkers, en hoe dit geconcretiseerd wordt in de praktijk. In het akkoord is afgesproken dat Cao-partijen zich gaan inzetten dat alle organisaties een opleidingsplan hebben. In het Besluit en in de Regeling worden geen verdere eisen gesteld aan het opleidingsplan.
Een (uitgebreid) opleidingsplan wordt op dit moment door Kindercentrum Babbels geschreven.

Maatregel: Beperkte formatieve inzet beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Inhoud: Bij formatieve inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires wordt rekening gehouden met de opleidingsfase. De Ministeriële regeling verwijst naar de Cao om dit verder uit te werken, maar stelt wel als restrictie dat maximaal 33% van de formatief benodigde inzet uit beroepskrachten in opleiding en stagiaires mag
bestaan. Het maximum van 33% wordt berekend op locatieniveau en geldt voor de gehele openingstijd. De huidige Cao loopt per 1-1-2018 af. Een verdere uitwerking
van de beperking aan de formatieve inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires is nog niet beschikbaar.
Op dit moment voldoet Kindercentrum Babbels al aan de regels rondom de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires.

Maatregel: Permanente educatie
Inhoud: Om de ontwikkeling van pedagogisch medewerkers te stimuleren, wordt gestreefd naar een landelijk systeem van permanente educatie. Deze maatregel uit het akkoord IKK is niet opgenomen in de AMvB of in de Ministeriële regeling. Het is belegd bij Cao-partijen.
De verdere uitwerking van deze maatregel moeten wij nog afwachten.

Overige maatregelen

Zoals eerder genoemd, wordt een aantal maatregelen pas per 1 januari 2019 van kracht.
Dat gaat om:
a. Wijzigingen in de BKR: 0-jarigen 1 : 3, 7-13 jarigen 1 : 12, 4-13 jarigen 1 : 11
b. Pilots Innovatieve opvang
c. Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voor beleidsontwikkeling en coaching pedagogisch
medewerkers (kwalificatie-eisen worden in de Cao geregeld).
d. Eisen ten aanzien van gedeelde buitenspeelruimte
e. Wijzigingen in wetgeving inzake Meldcode

Het onderzoek naar de rekensystematiek BKR en het kostprijsonderzoek worden momenteel voorbereid.

Juffendag

Op 21 september a.s. vieren wij weer alle verjaardagen van de juffen met de kinderen.

Cursus zeilen voor de BSO

We gaan zeilen!!! Vanaf 11 september 2017 starten we weer met de cursus Zeilen voor de kinderen vanaf groep 3 in samenwerking met Zeilschool Aalsmeer. Tijdens deze cursus leren de kinderen spelenderwijs zeilen op de Westeinder plassen .
De kinderen kunnen aan deze cursus mee doen mits ze hun zwemdiploma A hebben of dusdanig ver in de zwemles zijn dat ze in het diepe bad zwemmen.

Lees meer

RESTAURANTDAG 2017

DE KINDEREN HEBBEN AFGELOPEN WEEK HARD GEWERKT IN DE MOESTUIN. DE TUINBONEN, AARDAPPELEN, BIETJES EN UIEN ZIJN GEOOGST. Ook dit jaar zullen hier weer heerlijke hapjes van gemaakt worden door de kinderen en de pedagogisch medewerkers.

Lees meer

Samenwerking Zwemschool de Drijver

Samenwerking met Zwemschool de Drijver en Kindercentrum Babbels:


Reguliere klanten betalen voor zwemles in kleine groepen € 62,-- per maand en voor een zwemles in privésfeer € 81,-- per maand.
Voor klanten van Kindercentrum Babbels geldt het tarief voor zwemles in kleine groepen € 57,-- per maand en voor zwemles in privésfeer € 77,-- per maand.

Lees meer

Kinderopvang Awards 2017

Wij doen mee aan de Kinderopvang Awards 2017. Als u tevreden bent over ons, stem dan op ons en laat uw stem achter op www.kinderopvangawards.nl of vul de vragenlijst in via de link die u binnenkort per mail krijgt toegezonden.

Certificaat "Samenwerken aan kwaliteit 2016"

Goed nieuws, wij hebben op 22 februari jl. het certificaat "Samenwerken aan kwaliteit 2016" mogen ontvangen van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit betekent dat Kindercentrum Babbels het afgelopen jaar geschilvrij was.

Lees meer

Vervoerservice buitenschoolse activiteiten

Kindercentrum Babbels kan op maandag, dinsdag en donderdag, tussen 15.45-17.30 uur uw kind naar de buitenschoolse activiteit brengen en/of ophalen tegen een vergoeding van € 6,97 (uurprijs BSO) per rit. Er kan dus gekozen worden voor alleen brengen of alleen ophalen of voor brengen en ophalen.

Lees meer

  • 1
  • 2