Skip to main content

Plaatsingsprocedure

Inschrijving kan plaatsvinden vanaf het moment dat de moeder 12 weken zwanger is. Zodra de baby is geboren, kunt u de naam en geboortedatum aan ons doorgeven.

Een inschrijving wordt van kracht zodra het inschrijfformulier is ontvangen.

De toewijzing van beschikbare plaatsen is gebaseerd op volgorde van inschrijving.

Bij plaatsing geldt een minimum afname van twee dagdelen per week. De plaatsing gaat in 1 hele dag of 2 halve dagen voorafgaand aan de plaatsingsovereenkomst. Wanneer ouders er voor kiezen hun kind te laten wennen terwijl zij zelf nog niet aan het werk zijn, gaat de plaatsingsovereenkomst ook eerder in. Het is dus van belang dat dit door de ouders specifiek wordt aangegeven bij de directie, vóórdat de plaatsingsovereenkomst ondertekend wordt.

De eerste week is een wenperiode voor ouders en kinderen. Ouders dienen hier wat betreft werk of andere bezigheden rekening mee te houden. Zij kunnen tijdens de wenperiode gebeld worden door de pedagogisch medewerkers, met de vraag hun kind (eerder) op te komen halen. Dit komt voor wanneer de pedagogisch medewerkers constateren dat de emotionele veiligheid van het kind in het gedrang komt.

Kinderen uit het kinderdagverblijf krijgen wat betreft buitenschoolse opvang, voorrang op kinderen van buitenaf. Ouders dienen bij inschrijving aan te geven of zij in de toekomst buitenschoolse opvang willen afnemen. Daarnaast dienen zij dit minimaal 2 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum nogmaals te bevestigen.

Bij plaatsing houden wij rekening met een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen de groepen.

Er wordt voorrang verleend aan kinderen waarvan al een broertje of zusje aanwezig is op het kindercentrum.

Ziekte-, vakantie-, en sluitingsdagen kunnen binnen het kalenderjaar ingehaald worden. Dit is mogelijk in overleg met de pedagogisch medewerkers, uitsluitend wanneer de groepsgrootte dit toelaat. Aan het einde van het jaar, per 31 december, en bij beëindiging van het contract en wanneer het kind 4 wordt, komen de overgebleven dagen te vervallen. Het inhalen van dagen is een service die het kindercentrum biedt, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bij flexibele opvang geldt een minimum afname van acht dagdelen per maand tegen een vergoeding. Beleid van Kindercentrum Babbels is dat kinderen van ouders die gebruik maken van flexibele opvang minimaal één keer in de twee weken het kinderdagverblijf moeten bezoeken. Dit in verband met de hechting van kinderen aan elkaar en aan de pedagogisch medewerkers. De gewenste dagdelen dienen de 20e van de voorgaande maand te worden doorgegeven aan de pedagogisch medewerkers of administratie.

Wijziging en opzegging

Een verzoek tot wijziging van de plaatsingsovereenkomst dient altijd schriftelijk, 1 maand van tevoren, te worden ingediend.

Een opzegging van de plaatsingsovereenkomst dient altijd schiftelijk, 1 maand van tevoren, te worden ingediend.

In de volgende situaties zal Kindercentrum Babbels de overeenkomst met ouders verbreken:

  • wanneer ouders zich niet houden aan de gestelde huisregels;
  • indien de handhaving van een kind niet langer verantwoord is op het kindercentrum;
  • in geval van wanbetaling door ouders.