Skip to main content

Huisreglement BSO

 • De wenperiode gaat in op de eerste dag van de plaatsing.
 • Wijzigingen in het aantal dagen waarvoor opvang wordt gevraagd, dient u schriftelijk 1 maanden van te voren aan te vragen.
 • Een ouder is op alle fronten verantwoordelijk voor zijn/haar kind, wanneer hij/zij aanwezig is op Babbels.
 • De voertaal is Nederlands bij Kindercentrum Babbels. Met de kinderen praten wij áltijd Nederlands en voegen eventueel ondersteunende gebaren toe. Met de ouders wordt ten alle tijden Nederlands gesproken, wanneer dit voor ouders niet mogelijk is, kan er Engels gesproken worden of als de pedagogisch medewerker dezelfde moedertaal heeft als de ouder mag de vertaling in de moedertaal.
 • Vanaf 4 aanvragen in het ouderportaal zal een studiedag doorgaan/opgevangen worden.
 • De ouder is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van Babbels van studiedagen (Babbels krijgt deze niet doorgegeven van de scholen) en op tijd aanvragen van studiedagen in het ouderportaal. Door de arbeidstijdenwet moet dit minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de studiedag zijn.
 • Indien uw kind door ziekte of om een andere reden geen gebruik maakt van de opvang, dient u dit vóór 9.00 uur in het ouderportaal door te geven. Als het kind in het ouderportaal niet beter is gemeld, gaan wij er vanuit dat het nog ziek is en dus niet gehaald hoeft te worden. Doorgegeven ziekte uren voor 9.00 uur worden omgezet in ruiltegoeden. Deze tegoeden kunnen tot 24-12 ingezet worden voor extra dagen indien plaats beschikbaarAan deze tegoeden kunnen geen rechten worden ontleent.
 • Als uw kind ziek is, mag het niet naar het kindercentrum komen. Mocht de ziekte zich op het kindercentrum openbaren, dan worden de ouders telefonisch verzocht het kind zo snel mogelijk op te halen. Bij temperatuurverhoging houden wij een grens aan van 38.5°c. Bij twijfel wordt door de leiding contact opgenomen met de ouders.
 • Bij plaatsing dient u drie telefoonnummers door te geven waar u of uw partner of familie/vrienden te bereiken zijn. Het derde telefoonnummer dient altijd een ander nummer te zijn dan mobiele- werk- en huistelefoonnummers van ouders. Wijzigingen daarvan gaarne tijdig doorgeven.
 • Wanneer een kind drie keer in de broek geplast heeft of drie poep/diarree broeken per dagdeel heeft, worden de ouders telefonisch verzocht het kind op te halen. Dit in verband met emotionele veiligheid en gevaar voor uitdroging.
 • Wanneer een ziekte/medische indicatie van een kind zich pas openbaart wanneer het kind reeds geplaatst is op Kindercentrum Babbels, worden dezelfde stappen doorlopen en afwegingen gemaakt als wanneer een kind al bij inschrijving een medische indicatie heeft. Deze stappen zijn terug te vinden in het Protocol Intake en opvang van kinderen met een medische indicatie.
 • Op Kindercentrum Babbels geven wij alleen medicijnen op doktersvoorschrift.
 • Qua inentingsprogramma volgen wij het advies van het RIVM.
 • Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, moet het direct opgehaald worden. Na behandeling met een speciale shampoo mogen ze weer komen. Kindercentrum Babbels raadt ouders aan om door te gaan met behandelen tot er geen neten meer te vinden zijn op het haar.
 • Kindercentrum Babbels raadt ouders sterk af hun kinderen eigen speelgoed mee te laten nemen. Dit neemt niet weg dat de pedagogisch medewerkers zich goed voor kunnen stellen dat wanneer een kind bijvoorbeeld iets nieuws gekregen heeft, hij dit op het kindercentrum wil laten zien. Wanneer dit het geval is, maken de pedagogisch medewerkers met het kind een duidelijke afspraak. Het speelgoed wordt in het tasje van het kind of in de bak van de pedagogisch medewerkers bewaard totdat het kind weer opgehaald wordt. Bijvoorbeeld tijdens het tafelmoment ’s ochtends krijgt het kind de kans zijn ‘nieuwe aanwinst’ te laten zien, waarna deze weer wordt opgeborgen.
 • Bij het bewust kapot maken van speelgoed van Kindercentrum Babbels door kinderen van de BSO wordt er aan de ouders gevraagd, om samen met het kind, 1 euro uit de spaarpot te halen waarmee ze zelf (symbolisch) de kosten van het kapotgemaakte speelgoed betalen.
 • Kindercentrum Babbels is niet aansprakelijk voor het zoekraken van meegenomen speelgoed en/of kleding.
 • Kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen zelfstandig spelen bij vrienden of vriendinnen thuis. Hier worden schriftelijke afspraken met de ouders over gemaakt, die worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
 • Als een kind uit groep 1 t/m 4 bij een vriend of vriendin gaat spelen op de dag dat hij/zij de BSO bezoekt, moeten de ouders hier schriftelijk toestemming voor geven. Na overleg met de leiding en als de groepsgrootte het toelaat, kunnen vrienden en/of vriendinnen, op de BSO komen spelen. Het vriendje mag maximaal 5 uur aaneengesloten komen spelen, een dagdeel met 1 eetmoment en een drinkronde. Alleen wanneer het aantal kinderen in de bus of auto het toelaat, kan het vriendje mee in de bus of auto, wanneer dit niet het geval is moet de ouder zelf een oplossing zoeken om het vriendje op Babbels te laten komen. De bijdrage voor een speelmiddag van een vriendje is gelijk aan het dagtarief van reguliere buitenschoolse opvang. In plaats van het dagtarief te betalen kan ook een ziekte- of vakantiedag worden ingeleverd.
 • Uw kind kan alleen door de ouders opgehaald worden. Een kind kan uitsluitend door derden opgehaald worden als dit door de ouders gemeld is. In dit geval is het tonen van rechtsgeldige legitimatie voor de derde persoon verplicht.
 • Wanneer ouders/verzorgers gaan scheiden, uit elkaar gaan of zijn en zich bijvoorbeeld agressief opstellen naar elkaar toe, trekt kindercentrum géén partij voor een van de ouders/verzorgers. Kindercentrum Babbels behoud een neutrale positie en probeert daarnaast zo goed mogelijk de veiligheid voor het kind binnen het kindercentrum te waarborgen.  Wanneer de situatie uit de hand loopt waarbij kinderen letterlijk lichamelijk (en Psychisch) in gedrang komen zal Kindercentrum Babbels het kind in bescherming nemen .
 • Ouders mogen nooit de deur open doen voor mensen, die niet via de deur code systeem naar binnen kunnen. Deze mensen kunnen aanbellen en de pedagogisch medewerkers regelen het verder.
 • In het kindercentrum mag niet gerookt worden.
 • In het kindercentrum mag niet op buitenschoenen gelopen worden. Bij binnenkomst zijn er voor de ouders/verzorgers overschoenen aanwezig. Voor de kinderen zijn er vakjes om hun sloffen en de schoenen in op te bergen.
 • Kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang moeten uiterlijk 8.00 uur gebracht zijn. Van de eerste school waar wij kinderen naar toe brengen gaan de deuren om 8.15 uur open. De kinderen kunnen dan in alle rust hun schoenen aantrekken en spullen pakken.
 • Ouders dienen, conform contract eind tijd, hun kinderen opgehaald te hebben. Na 18.15 u geven de pedagogisch medewerkers geen uitgebreide overdracht meer. Om 18.30 uur zijn we dicht. Voor de juiste tijd wordt de klok op de groep aangehouden. Ouders die te laat zijn krijgen één schriftelijke waarschuwing. Bij de tweede keer te laat komen (binnen 6 maanden) zal er € 25.00 per te laat gekomen kwartier in rekening gebracht worden.
 • Flex tegoeden zijn beschikbaar van 1 januari tot 24 december. Per 31 december komt de tegoeden te vervallen. De tegoeden voor een flexibele plaatsing worden per maand doorberekend maar kunnen het hele jaar gebruikt worden. Wanneer de plaatsingsovereenkomst eerder stopt dan 31 december maar de tegoeden zijn al gebruikt, zullen deze uren in rekening gebracht worden.
 • Ouders met een flexibel contract moeten de dagen voor het rooster van de nieuwe maand voor de 20ste van de nieuwe maand in het ouderportaal doorgeven aan Babbels. Wanneer flex dagen na de 20e van de maand binnen komen, kunnen aangevraagde dagen geweigerd worden
 • Feestdag tegoeden gaan voor op ruiltegoed.
 • Bij ouders/verzorgers met een flexibele plaatsingsovereenkomst mag afgeweken worden van het vaste gezichten-criterium
 • Bij teveel kinderen op een stam groep, in de planning, zullen de kinderen met een flexibel contract opgevangen worden op een andere groep dan hun stamgroep. Dit is een wettelijke regel vanuit de wet op de kinderopvang/GGD. Kindercentrum Babbels doet er alles aan om dit te voorkomen.  
 • Vier weken voor een schoolvakantie krijgen ouders/verzorgers een verzoek in het ouderportaal om vrije dagen en extra dagen aan te vragen. Aan de hand van deze aanvragen wordt activiteiten en personeel ingepland. Het kan voorkomen dat ouders hun kind hebben opgegeven en hij om een bepaalde reden toch niet kan komen. Dit moet afgemeld worden vóór 9.00 uur. Zonder afmelding wordt deze dag in rekening gebracht. 
 • Ziekte- en vakantietegoeden kunnen binnen het jaar (1 januari tot 24 december) ingehaald worden. Aan het einde van het jaar, bij beëindiging van het contract en wanneer het kind naar het voortgezet onderwijs gaat, komen de overgebleven tegoeden te vervallen. Er kunnen geen rechten aan de tegoeden worden ontleentDe dagen kunnen alléén ingehaald worden onder de voorwaarde dat er plaats is op de groep.
 • Er wordt niet op eigen initiatief gegevens van klanten aan derden doorgegeven. Er zal eerst toestemming gevraagd worden aan de betreffende perso(o)n(en). 
 • Kindercentrum Babbels werkt bij brand of calamiteiten volgens een brandbestrijdings-en ontruimingsplan NEN 8112-3. In noodsituaties worden ouders verzocht om niet naar het kindercentrum toe te komen of te bellen totdat de alarmfase is opgeheven. De ouders worden zo spoedig mogelijk telefonisch of persoonlijk geïnformeerd.
 • Ouders dienen qua kleding en schoeisel rekening met het weer te houden.
 • Het hek buiten en de traphekken binnen dienen altijd dicht te worden gedaan.
 • Geen buggy’s, kinderwagens, autostoelen of andere grote objecten in de gang/hal plaatsen i.v.m evacuatie bij calamiteiten.
 • Koordjes van bijvoorbeeld jassen mogen niet langer zijn dan 15 cm.
 • De tassen (van ouders) dienen boven een hoogte van 1.20 meter geplaatst te worden! Tassen van volwassenen worden vaak op de grond, op een stoel of op tafel gezet. Kinderen kunnen er dan makkelijk bij en er gevaarlijke dingen (denk aan medicijnen en sigaretten) uit halen.

Acute (crisis)situaties

 • Wanneer acuut een dusdanig onveilige en onhoudbare situatie ontstaat door het verbale en/of fysieke gedrag van een kind naar andere kinderen en/of pedagogisch medewerkers en/of van ouder(s)/verzorger(s) naar de pedagogisch medewerkers toe, zal met onmiddellijke ingang de plaatsing van een kind beëindigd worden.

Een acute crisissituatie ontstaat wanneer:

 • ouder(s)/verzorger(s) niet bereid zijn tot een gesprek met de pedagogisch medewerkers en/of directie.
 • ouder(s)/verzorger(s) pedagogisch medewerkers uitschelden, of fysiek vastpakken
 • ouder(s)/verzorger(s) alleen de kant van het kind kiezen en niet meer open staan voor het verhaal van de pedagogisch medewerkers
 • ouder(s)/verzorger(s) fysieke of psychische bedreigingen uiten naar pedagogisch medewerkers of directie, direct persoonlijk of via WhatsApp berichten of e-mails (Bijvoorbeeld wanneer een ouder/verzorger zegt: “Als jij nog 1 keer aan mijn kind komt….!”)

Interne klachtenregeling:

Kindercentrum Babbels heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze worden ingediend bij de klachtenfunctionaris; Inge den Daas. Zij is te bereiken per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ook kan gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier van Kindercentrum Babbels. Deze kan ingeleverd worden bij Inge den Daas op het kantoor van de Lutulistraat of per post worden verstuurd naar: Lutulistraat 146, 2131 TG Babbels. Het formulier is te vinden in het ouderportaal van Kindercentrum Babbels (zie: 3. Indienen Klacht).

Pricacywetgeving:

De privacywetgeving richt zich niet alleen tot degenen die persoonsgegevens verwerken, maar kent ook rechten toe aan personen van wie de gegevens worden verwerkt. (zie privacy policy op www.kindercentrumbabbels.nl)

 • Inzagerecht

Dit recht biedt iedereen de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn gegevens worden verwerkt.

 • Rectificatie een aanvulling

Wanneer iemand zijn inzagerecht heeft gebruikt en tot de conclusie komt dat zijn gegevens gecorrigeerd moeten worden, kan hij daartoe een verzoek indienen bij degene die verantwoordelijk is voor de administratie van Kindercentrum Babbels.

 • Beperking van verwerking

Dit is het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken.

 • Vergeetrecht

In een aantal gevallen moet een organisatie iemands persoonsgegevens wissen (omdat ze bijvoorbeeld verouderd zijn). Iedereen kan vragen om al zijn persoonsgegevens te wissen, om hiermee 'vergeten' te worden.

De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens heeft de plicht derden aan wie de persoonsgegevens verstrekt zijn, te verzoeken deze gegevens eveneens te wissen.

 • Recht op bezwaar maken tegen verwerking / recht van verzet

Iedereen kan vragen om zijn of haar persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan op basis van speciale, persoonlijke redenen zijn.

Zie de uitgebreide toelicht van de AP: rechten van betrokkenen