Huisreglement KDV

 • De wenperiode gaat in 1 hele dag of twee halve dagen voorafgaand aan de plaatsingsovereenkomst.
 • Bij ouders/verzorgers met een flexibele plaatsingsovereenkomst mag afgeweken worden van het vaste gezichten-criterium.
 • Wijzigingen in de plaatsing, dient u schriftelijk 1 maand van te voren aan te vragen.
 • U dient uw kind vóór 9.00 uur te brengen; dan start het dagprogramma.
 • Een ouder is op alle fronten verantwoordelijk voor zijn/haar kind, wanneer hij/zij aanwezig is op Babbels.
 • Indien uw kind door ziekte of om een andere reden geen gebruik maakt van de opvang, dient u dit vóór 9.00 uur door te geven. Als uw kind ziek is, mag het niet naar het kindercentrum komen. Mocht de ziekte zich op het kindercentrum openbaren, dan worden de ouders telefonisch verzocht het kind zo snel mogelijk op te halen. Bij temperatuurverhoging houden wij een grens aan van 38.5°c. Bij twijfel wordt door de leiding contact opgenomen met de ouders.
 • Doorgegeven ziekte uren voor 9.00 uur worden omgezet in ruil tegoeden. Deze tegoeden kunnen tot 24-12 ingezet worden voor extra dagen indien plaats beschikbaarAan deze tegoeden kunnen geen rechten worden ontleent.
 • Bij plaatsing dient u drie telefoonnummers door te geven waar u of uw partner of familie/vrienden te bereiken zijn. Het derde telefoonnummer dient altijd een ander nummer te zijn dan mobiele- werk- en huistelefoonnummers van ouders. Wijzigingen daarvan gaarne tijdig doorgeven.
 • Wanneer een kind drie diarree luiers of -broeken per heeft, worden de ouders telefonisch verzocht het kind zo snel mogelijk op te halen. Dit in verband met gevaar voor uitdroging.
 • Wanneer een kind twee keer gespuugd heeft (met uitzondering van reflux), worden de ouders telefonisch verzocht het kind zo snel mogelijk op te halen. Dit in verband met gevaar voor uitdroging en besmetting van andere kinderen.
 • Wanneer een ziekte/medische indicatie van een kind zich pas openbaart wanneer het kind reeds geplaatst is op Kindercentrum Babbels, worden dezelfde stappen doorlopen en afwegingen gemaakt als wanneer een kind al bij inschrijving een medische indicatie heeft. Deze stappen zijn terug te vinden in het Protocol Intake en opvang van kinderen met een medische indicatie.
 • Op Kindercentrum Babbels geven wij alleen medicijnen op doktersvoorschrift.
 • In de praktijk merken we dat er kinderen met een zetpil naar het kindercentrum worden gebracht zonder dat hier melding van gemaakt wordt. Het is noodzakelijk dat de ouders dit aan de leiding vertellen. Het kan namelijk voorkomen dat, wanneer de paracetamol is uitgewerkt, het kind in een koortsstuip raakt. Omdat pedagogisch medewerkers niet weten dat er een zetpil gegeven is, kan het voorkomen dat zij onjuist medisch handelen in het geval van een koortsstuip. Wij verzoeken ouders daarom hiervan melding van te maken zodat de pedagogisch medewerker het kind goed in de gaten kan houden.
 • Voor het inentingsprogramma volgen wij het advies van het RIVM.
 • Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, moet het direct opgehaald worden. Na behandeling met een speciale shampoo mogen ze weer komen. Kindercentrum Babbels raad ouders aan om door te gaan met behandelen tot er geen neten meer te vinden zijn op het haar.
 • Kindercentrum Babbels raadt ouders sterk af hun kinderen eigen speelgoed mee te laten nemen. Dit neemt niet weg dat de pedagogisch medewerkers zich goed voor kunnen stellen dat wanneer een kind bijvoorbeeld iets nieuws gekregen heeft, hij dit op het kindercentrum wil laten zien. Wanneer dit het geval is, maken de pedagogisch medewerkers met de ouders een duidelijke afspraak. Het speelgoed wordt in het tasje van het kind of in de bak van de pedagogisch medewerkers bewaard totdat het kind weer opgehaald wordt. Bijvoorbeeld tijdens het tafelmoment ’s ochtends krijgt het kind de kans zijn ‘nieuwe aanwinst’ te laten zien, waarna deze weer wordt opgeborgen.
 • Ouders dienen ten alle tijden de naam van het kind in de jassen en schoenen te schrijven.
 • Kindercentrum Babbels is niet aansprakelijk voor het zoekraken van meegenomen speelgoed en/of kleding.
 • Uw kind kan alleen door de ouders opgehaald worden. Een kind kan uitsluitend door derden opgehaald worden als dit door de ouders gemeld is. In dit geval is het tonen van rechtsgeldige legitimatie voor de derde persoon verplicht.
 • Ouders mogen nooit de deur open doen voor mensen, die niet via de code van het voordeur systeem naar binnen kunnen. Deze mensen kunnen aanbellen en de pedagogisch medewerkers regelen het verder.
 • In het kindercentrum mag niet gerookt worden.
 • In het Kindercentrum mag niet op buitenschoenen gelopen worden. Bij binnenkomst zijn er voor de ouders/verzorgers overschoenen       aanwezig. Voor de kinderen zijn er vakjes om hun sloffen en de schoenen in op te bergen.
 • Ouders dienen regelmatig de mandjes/tassen na te kijken op post, vieze kleding en juiste maat kleding
 • Ouders dienen hun kinderen voor 18.30 uur opgehaald te hebben. Na 18.15 u geven de pedagogisch medewerkers geen uitgebreide overdracht meer. Om 18.30 uur zijn we dicht. Voor de juiste tijd wordt de klok op de groep aangehouden. Ouders die te laat zijn krijgen één schriftelijke waarschuwing. Bij de tweede keer te laat komen (binnen 6 maanden) zal er € 25.00 per te laat gekomen kwartier in rekening gebracht worden.
 • Wanneer ouders/verzorgers gaan scheiden, uit elkaar gaan of zijn en zich bijvoorbeeld agressief opstellen naar elkaar toe, trekt kindercentrum géén partij voor een van de ouders/verzorgers. Kindercentrum Babbels behoud een neutrale positie en probeert daarnaast zo goed mogelijk de veiligheid voor het kind binnen het kindercentrum te waarborgen.  Wanneer de situatie uit de hand loopt waarbij kinderen letterlijk lichamelijk (en Psychisch) in gedrang komen zal Kindercentrum Babbels het kind in bescherming nemen .
 • Flex tegoeden zijn beschikbaar van 1 januari tot 24 december. Per 31 december komt de tegoeden te vervallen. De tegoeden voor een flexibele plaatsing worden per maand doorberekend maar kunnen het hele jaar gebruikt worden. Wanneer de plaatsingsovereenkomst eerder stopt dan 31 december maar de tegoeden zijn al gebruikt, zullen deze uren in rekening gebracht worden.
 • Ouders met een flexibel contract moeten de dagen voor het rooster van de nieuwe maand voor de 20ste van de nieuwe maand doorgeven (per email) aan Babbels. Wanneer flex dagen na de 20e van de maand binnen komen, kunnen aangevraagde dagen geweigerd worden. Er zullen dan alternatieve dagen aangeboden worden. 
 • Bij ouders/verzorgers met een flexibele plaatsingsovereenkomst mag afgeweken worden van het vaste gezichten-criterium
 • Bij teveel kinderen op een stam groep, in de planning, zullen de kinderen met een flexibel contract opgevangen worden op een andere groep dan hun stamgroep. Dit is een wettelijke regel vanuit de wet op de kinderopvang/GGD. Kindercentrum Babbels doet er alles aan om dit te voorkomen.  
 • Ziekte- en vakantie tegoeden kunnen binnen het jaar (1 januari tot 24 december) ingehaald worden . Aan het einde van het jaar, bij beëindiging van het contract en wanneer het kind 4 wordt, komen de overgebleven dagen te vervallen. Er kunnen geen rechten aan de tegoeden worden ontleent. De opgebouwde tegoeden kunnen alléén ingehaald worden onder de voorwaarde dat er plaats is op de groep.
 • Er wordt niet op eigen initiatief gegevens van klanten aan derden doorgegeven. Er zal eerst toestemming gevraagd worden aan de betreffende perso(o)n(en).
 • Kindercentrum Babbels werkt bij brand of calamiteiten volgens een brandbestrijdings-en ontruimingsplan NEN 8112-3. In noodsituaties worden ouders verzocht om niet naar het kindercentrum toe te komen of te bellen totdat de alarmfase is opgeheven. De ouders worden zo spoedig mogelijk telefonisch of persoonlijk geïnformeerd.
 • De kinderen gaan, wanneer het kan, elke dag naar buiten. Kinderen kunnen best tegen een regenbui met regenjassen van Babbels. Ouders dienen qua kleding en schoeisel rekening met het weer te houden. Denk hierbij aan warme kleding en dichte schoenen in de winter en zonnebrandcrème en petjes in de zomer.
 • Wanneer het warm genoeg is om met korte mouwen buiten te lopen, dienen ouders hun kinderen, ingesmeerd met zonnebrand, naar Babbels te brengen.
 • Het hek buiten en de traphekken binnen dienen altijd dicht te worden gedaan.
 • Geen buggy’s, kinderwagens, autostoelen of andere grote objecten in de gang/hal plaatsen i.v.m evacuatie bij calamiteiten. Buggy’s, autostoelen en eventueel boodschappentassen kunnen in de kast of op de plank opgeruimd worden.
 • Koordjes van bijvoorbeeld jassen mogen niet langer zijn dan 15 cm.
 • De tassen (van ouders) dienen boven een hoogte van 1.20 meter geplaatst te worden! Tassen van volwassenen worden vaak op de grond, op een stoel of op tafel gezet. Kinderen kunnen er dan makkelijk bij en er gevaarlijke dingen (denk aan medicijnen en sigaretten) uit halen.
 • Kindercentrum Babbels verzoekt ouders om één speen en één knuffel van het kind op Kindercentrum Babbels achter te laten. Ouders dienen zelf zorg te dragen voor het uitkoken en/of vervanging van de speen en het regelmatig wassen van de knuffel.

Interne klachtenregeling:

Kindercentrum Babbels heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze worden ingediend bij de klachtenfunctionaris; Inge den Daas. Zij is te bereiken per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ook kan gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier van Kindercentrum Babbels. Deze kan ingeleverd worden bij Inge den Daas op het kantoor van de Lutulistraat of per post worden verstuurd naar: Lutulistraat 146, 2131 TG Babbels. Het formulier is te vinden in het ouderportaal van Kindercentrum Babbels (zie: 3. Indienen Klacht).

Privacywetgeving:

De privacywetgeving richt zich niet alleen tot degenen die persoonsgegevens verwerken, maar kent ook rechten toe aan personen van wie de gegevens worden verwerkt. (zie privacy policy op www.kindercentrumbabbels.nl)

 • Inzagerecht

Dit recht biedt iedereen de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn gegevens worden verwerkt.

 • Rectificatie een aanvulling

Wanneer iemand zijn inzagerecht heeft gebruikt en tot de conclusie komt dat zijn gegevens gecorrigeerd moeten worden, kan hij daartoe een verzoek indienen bij degene die verantwoordelijk is voor de administratie van Kindercentrum Babbels.

 • Beperking van verwerking

Dit is het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken.

 • Vergeetrecht

In een aantal gevallen moet een organisatie iemands persoonsgegevens wissen (omdat ze bijvoorbeeld verouderd zijn). Iedereen kan vragen om al zijn persoonsgegevens te wissen, om hiermee 'vergeten' te worden.

De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens heeft de plicht derden aan wie de persoonsgegevens verstrekt zijn, te verzoeken deze gegevens eveneens te wissen.

 • Recht op bezwaar maken tegen verwerking / recht van verzet

Iedereen kan vragen om zijn of haar persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan op basis van speciale, persoonlijke redenen zijn.

Zie de uitgebreide toelicht van de AP: rechten van betrokkenen